Klimaatactieplan

Onze aardbol warmt langzaam maar zeker op door een versterkt broeikaseffect, gelinkt aan de toenemende uitstoot van broeikasgassen. Landbouwgrond, fossiele brandstoffen, water, propere lucht,... zijn allemaal slechts in beperkte mate beschikbaar. Er is een groeiend bewustzijn dat er op aarde een klimaatverandering plaats vindt waar ons menselijk handelen mee aan ten grondslag ligt. Er is een wereldwijde erkenning van de noodzaak om de uitstoot van koolstofdioxide drastisch terug te dringen. In 2012 zongen we in Bierbeek mee voor 'Sing for the Climate’. Nu kiest onze gemeente voor concrete actie, en daarbij is de hulp van alle inwoners nodig.

In 2014 ondertekende Bierbeek het burgemeestersconvenant (www.burgemeestersconvenant.eu). Het gemeentebestuur engageert zich hiermee om tegen 2020 de uitstoot van broeikasgassen op haar grondgebied met 20 % te verminderen, 20 % van het energieverbruik duurzaam op te wekken en 20 % energie te besparen.

De burgemeestersconvenant kan je hieronder downloaden.

Om dit te bereiken heeft Bierbeek een klimaatactieplan opgesteld. Dit plan werd door de gemeenteraad unaniem goedgekeurd op 29 oktober 2015. Het klimaatactieplan loopt over de periode van 2015 tot 2020 en is opgebouwd rond vijf grote specifieke doelstellingen:

  • Meten is weten: een betere kennis en monitoring van het energieverbruik
  • Geïnformeerde en bewuste burgers ondernemen actie: ook jij kan helpen!
  • Reductie van het energieverbruik
  • Duurzame mobiliteit en ruimtegebruik
  • Duurzaam consumeren en materialengebruik

Het klimaatactieplan van Bierbeek bestaat uit een tekstdocument (31 blz.) en uit een bijlage met de prioriteiten (excel-bestand met diverse pagina's per beleidsdoel). Beide kan je hieronder downloaden.

Participatief proces

De gemeente kan het terugdringen van de CO2-uitstoot op haar grondgebied niet alleen verwezenlijken. Op verschillende momenten in de opmaak van het klimaatactieplan consulteerden we inwoners en doelgroepen. Er was een druk bijgewoonde infoavond en de adviesraden hielden een gezamenlijke vergadering. Ondertussen werd ook een participatief traject opgezet.

En we gaan verder 

Op 30/09/2021 keurde de gemeenteraad van Bierbeek de toetreding tot het Vlaams Lokaal Klimaatpact goed: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/lokaal-energie-en-klimaatpact-goedgekeurd-oproep

Daarnaast werkt Bierbeek momenteel, met ondersteuning van de provincie, aan een nieuw gemeentelijk klimaatactieplan. We leren uit het vorige actieplan en proberen met concrete en haalbare acties nog meer impact te genereren op de uitstoot van broeikasgassen in onze gemeente. Als gemeente willen we het goede voorbeeld geven, maar alleen met de medewerking van al onze inwoners kunnen we onze doelstellingen realiseren. Om onze inwoners zo goed mogelijk bij te staan, bieden we ondersteunende maatregelen aan. 

Ook bij de opmaak van het nieuw klimaatactieplan hebben we jouw input nodig. Meer info vind je op https://www.bierbeek.be/inspraak-klimaat 

Ook jij kan meehelpen

Blijf zeker op de hoogte via deze pagina op de gemeentelijke website of schrijf je in op onze Facebookgroep: www.facebook.be/klimaatbierbeek. Heb je een idee, meld het ons dan. Deel je idee, laat het leven en neem contact op met de duurzaamheidsambtenaar.