Klimaatactieplan

Hoe het begon

In 2012 zongen we in Bierbeek mee voor 'Sing for the Climate’. Nu kiest onze gemeente voor concrete actie, en daarbij is de hulp van alle inwoners nodig.

In 2014 ondertekende Bierbeek het burgemeestersconvenant (www.burgemeestersconvenant.eu). Het gemeentebestuur engageert zich hiermee om tegen 2020 de uitstoot van broeikasgassen op haar grondgebied met 20 % te verminderen, 20 % van het energieverbruik duurzaam op te wekken en 20 % energie te besparen.

De burgemeestersconvenant kan je onderaan deze pagina terugvinden.

Om dit te bereiken heeft Bierbeek een klimaatactieplan opgesteld. Dit plan werd door de gemeenteraad unaniem goedgekeurd op 29 oktober 2015. Het klimaatactieplan loopt over de periode van 2015 tot 2020. 

En we gaan verder 

Op 30 september 2021 keurde de gemeenteraad van Bierbeek de toetreding tot het Vlaams Lokaal Klimaatpact goed: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/lokaal-energie-en-klimaatpact-goedgekeurd-oproep

Daarnaast werkten we, met ondersteuning van de provincie, aan een nieuw gemeentelijk klimaatactieplan. We leerden uit het vorige actieplan en proberen met concrete en haalbare acties nog meer impact te genereren op de uitstoot van broeikasgassen in onze gemeente. Als gemeente willen we het goede voorbeeld geven, maar alleen met de medewerking van al onze inwoners kunnen we onze doelstellingen realiseren. Om onze inwoners zo goed mogelijk bij te staan, bieden we ondersteunende maatregelen aan. 

Klimaatactieplan 2023

De gemeenteraad keurde op 5 oktober 2023 het nieuwe klimaatactieplan voor Bierbeek goed. Met dit SECAP of ‘Sustainable Energy and Climate Action Plan’ wil de gemeente werken aan een drastische vermindering van de CO2-uitstoot tegen 2030, namelijk min 40% ten opzichte van 2011.

Wat staat er in het plan? 

Het plan bestaat uit 2 soorten maatregelen om met de klimaatverandering om te gaan:
 • Het verminderen van de CO2-uitstoot of mitigatiemaatregelen
 • Het temperen van de gevolgen van de klimaatverandering door middel van adaptatiemaatregelen

Hoe minder uitstoten?

We gaan samen aan de slag, zowel inwoners en verenigingen als het gemeentebestuur. Alleen door de krachten te bundelen kunnen we onze klimaatambities waarmaken.Tal van maatregelen zullen de komende jaren zichtbaar worden op het openbaar domein én in het gemeentelijk patrimonium. Wat kan jij als burger doen? Op het vlak van mobiliteit en het energiezuiniger maken van de particuliere woningen kan je als inwoner een grote steen bijdragen.


1. Ruimtelijke ordening

De openbare ruimte is een sleutelsector voor CO2-reductie. De manier waarop we de openbare
ruimte inrichten en onze woningen vormgeven heeft een grote impact op de energie die we nodig hebben om onze woningen te verwarmen of om ons te verplaatsen.

Wat gaan we doen?

 • Wonen in de dorpskernen en in de buurt van voorzieningen (scholen, winkels, sportinfrastructuur…) stimuleren
 • Bestaande openbare ruimte behouden
 • Volledige verledding van de openbare verlichting
 • Strengere regels voor duurzaam waterbeheer bij grote bouwprojecten: infiltratie, vertraagde afvoer…

2. Mobiliteit

De manier van verplaatsen kan ook leiden tot uitstoot van CO2. Fietsen, autodelen en het combineren van vervoersmethoden zijn de kernwoorden om onze mobiliteit klimaatvriendelijker en duurzamer te maken.

Wat gaan we doen?

 • Uitrol van autodelen en deelfietsen in onze gemeente
 • We blijven investeren in goede, veilige fietspaden
 • Op Hoppinpunten kan je makkelijk wisselen van fiets naar bus of (elektrische) deelauto.
 • Rijd je elektrisch? Er komt een laadpalenplan om genoeg laadpalen te voorzien in de openbare ruimte.

3. Woningen

Samen met het Woonloket willen we iedereen grondig begeleiden in het duurzaam, energiezuinig en compacter wonen. Elke woning is anders, daarom werken we samen met enkele partners:

 • Advies bij het Woonenergieloket.
 • De Energiehuizen helpen bij het aanvragen van energieleningen, renovatiebegeleiding, energiescans.
 • Ook de Provincie Vlaams-Brabant doet mee. Bij hen kan je duurzaam bouwadvies verkrijgen.
 • Tot slot kan je een thermografische woningscan laten uitvoeren door de gemeente. Dan krijg je snel zicht op de warmteverliezen in jouw woning.

Daarnaast willen we ook verhuurders stimuleren om de woningen energiezuiniger te maken. En er is extra (financiële) steun voor de laagste inkomens om dit te realiseren.

4. Gemeentelijk patrimonium 

We bestuderen onze eigen gebouwen om die te verbeteren waar mogelijk. Zo werken we achter de schermen aan een grondige energetische renovatie van de borre en komen er zonnepanelen op de openbare gebouwen. Dit zal het geval zijn op het vernieuwde dak van de loods (2024) en op het dak van de borre (na de renovatie).

5. Hernieuwbare energie 

We besparen energie door beter te isoleren en tegelijk kiezen we voor duurzame energiebronnen. Wind, zon en water kunnen ons helpen om minder fossiele brandstoffen te gebruiken.

 • Met een warmtezoneringsplan maken we een toekomstbeeld op van het meest duurzame en geschikte energieconcept voor elke plaats op het gemeentelijk grondgebied.
 • We gaan een partnerschap aan met een energiecoöperatie die onze inwoners technisch advies en begeleiding geeft bij hun investeringen in zonne-energie.
 • Burgers zullen kunnen participeren in zonnepanelen op openbare gebouwen via een partnerschap met EcoOB.

6. Duurzaam produceren en consumeren 

We ondersteunen innovatieve burgerinitiatieven voor delen en hergebruik met een premie, zoals samentuinen, materiaalbibliotheken, kledingruilbeurzen, herstelcafé… We blijven ook de korte keten en lokaal kopen in de kijker zetten.

Hoe ons aanpassen? 

Tot slot nemen we ook maatregelen in onze omgeving om de gevolgen van de klimaatverandering zo goed mogelijk op te vangen:

 • Bij de heraanleg van parkings, bedrijventerreinen en wegen grijpen we de kans om zoveel mogelijk te ontharden en te vergroenen. We planten zoveel mogelijk bomen en zetten in op groenzones met grassen, planten en struiken.
 •  Water krijgt meer plaats. Door te ontharden en lokaal te laten insijpelen maar ook door het lokaal op te slaan in wadi’s of poelen. Bij bouwwerken kan water weggepompt worden indien nodig. Dit wordt grondiger gecontroleerd en in kaart gebracht. Zo houden we het grondwater op peil en vermijden we wateroverlast
 • Er komt een premiereglement ‘klimaatgroen’ waarmee gevelgroen, groendaken en het ontharden van de voortuin wordt aangemoedigd. Hiermee word je als inwoner ondersteund.

Ook jij kan meehelpen

Blijf zeker op de hoogte via deze pagina op de gemeentelijke website of schrijf je in op onze Facebookgroep: www.facebook.be/klimaatbierbeek. Heb je een idee, meld het ons dan. Deel je idee, laat het leven en neem contact op met de duurzaamheidsambtenaar.