(Verplicht) conformiteitsattest voor (huur)woningen

Wie een woning in Vlaanderen verhuurt, moet ervoor zorgen dat deze volledig in orde is en voldoet aan bepaalde normen.

Het conformiteitsattest is een officieel document dat de gemeente aflevert en dat aantoont dat uw woning aan de minimale woningkwaliteitsnormen voldoet. In sommige gevallen kan ook het agentschap Wonen in Vlaanderen een conformiteitsattest afleveren. Om na te gaan of een woning conform, veilig en gezond is, voert een woningcontroleur van de gemeente of van Wonen in Vlaanderen een conformiteitsonderzoek uit. Hij controleert de woning aan de hand van een technisch verslag.

De woning krijgt een conformiteitsattest als ze niet ongeschikt of onbewoonbaar is en voldoende rookmelders heeft. Het conformiteitsattest vermeldt ook het maximum aantal toegelaten bewoners.

Voorwaarden

Iedereen die eigenaar, mede-eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder of (onder)verhuurder een woning is, kan op vrijwillige basis een conformiteitsattest aanvragen voor:

  • een woning die hij verhuurt, te huur stelt of ter beschikking stelt
  • of voor de huisvesting van een of meer studenten.

Iedereen kan ook een conformiteitsattest aanvragen om een besluit ongeschikt- en onbewoonbaarheid op te heffen.

Conformiteitsattesten zijn in principe 10 jaar geldig, ook als de woning ondertussen van eigenaar verandert (tenzij de gemeente een kortere geldigheidsduur heeft bepaald).

Het conformiteitsattest vervalt sowieso als:

Het conformiteitstattest is verplicht bij elke nieuwe verhuring en nieuwe terbeschikkingstelling als hoofdverblijfplaats. Deze verplichting wordt gefaseerd ingevoerd op basis van de leeftijd van de woning volgens onderstaand schema:

  • Fase 1 : woningen ouder dan 60 jaar (2022 - 2023)
  • Fase 2 : woningen ouder dan 40 jaar (2024 – 2025)
  • Fase 3: woningen van bouwjaar voor 2001 (2026 – 2027)

Nieuwe woningen jonger dan 30 jaar worden vrijgesteld van deze verplichting.

Hoe aanvragen

Vraag hier uw conformiteitsattest aan of neem contact op met de woningcontroleur van de gemeente via 0498 17 32 90 of woningkwaliteit.bierbeek@igo.be.

Na uw aanvraag zal de woningcontroleur langsgaan in de woning om na te gaan of ze voldoet aan de woningkwaliteitsnormen. Vanaf de datum van uw aanvraag heeft de burgemeester 60 dagen tijd om aan de hand van een conformiteitsonderzoek en het technisch verslag van de woningcontroleur een beslissing te nemen.

Als de burgemeester het conformiteitsattest weigert of na 60 dagen geen beslissing heeft genomen, dan kunt u een conformiteitsattest aanvragen bij de afdeling Premies en Woningkwaliteit van Wonen in Vlaanderen. U heeft hiervoor 30 dagen tijd (vanaf de weigering van het conformiteitsattest of vanaf het einde van de beslissingstermijn van de burgemeester).

Wonen in Vlaanderen mag ook conformiteitsattesten afleveren voor de aanvraag van de huursubsidie of bij de verhuur van een woning aan een sociaal verhuurkantoor.

Kostprijs

Vraagt u als verhuurder het conformiteitsattest aan voor de woning die u ter beschikking stelt als hoofdverblijfplaats? Dan is de aanvraag en het attest gratis indien een conformiteitsattest kan worden afgeleverd na een eerste onderzoek.

In de andere gevallen bedraagt de vergoeding maximaal

  • 90 euro voor een zelfstandige woning;
  • 90 euro voor een kamerwoning, verhoogd met 15 euro per kamer, met een maximum van 1.775 euro per gebouw.

Deze bedragen mogen jaarlijks geïndexeerd worden.