Bodem & erosie

Gedurende vele jaren werd de bodemerosieproblematiek in Vlaanderen ruim onderschat. Sinds enige tijd krijgt bodemerosie meer aandacht in de media, vooral na hevige of langdurige regen met water- en modderellende tot gevolg. Daarnaast worden velen zich meer en meer bewust van de degradatie van ons bodempatrimonium door erosie.

Wat is bodemerosie en waar treedt het op?

Bodemerosie is een proces waarbij bodemdeeltjes (sediment) losgemaakt en verplaatst worden door water, ijs, wind of bodembewerking. In Vlaanderen neemt vooral bodemerosie door afstromend water zorgwekkende proporties aan. In Bierbeek, met zijn lemige tot zand-lemige bodem, wordt veel akkerland door erosie bedreigd.

Wat zijn de belangrijkste oorzaken en gevolgen?

Bodemerosie en degradatie van vruchtbaar land vormt echter een reële bedreiging voor de bodemvruchtbaarheid. Dit leidt tot een afname van de gewasopbrengsten op lange termijn. Goede landbouwgrond is een zeer belangrijk en onvervangbaar productiemiddel. Om een duurzame landbouw mogelijk te maken, moet de productiecapaciteit van de gronden op peil blijven en zo mogelijk verbeteren. Op korte termijn zorgt erosie voor belangrijke opbrengstverliezen door het wegspoelen en onderspoelen van (kiem)planten, en voor problemen bij het bewerken van akkers.

Gevolgen voor woongebieden

Heel wat woonwijken worden regelmatig geconfronteerd met wateroverlast na lokale, hevige en langdurige regens zowel in het late voorjaar, als in de zomer en de winter. Modder van hoger gelegen landbouwgronden stroomt over de straten en sediment in het overstromingswater verergert de schade en ellende voor de getroffen bewoners aanzienlijk.

Voorkomen

Het voorkomen van bodemerosie en de stroomafwaartse effecten (modderoverlast) moet daarom aan de bron worden aangepakt: op de hellende akker zelf. Dit kan door op een andere manier te gaan ploegen of door het aanplanten van hagen.
De gemeente heeft in het kader van bodemerosie ook enkele wachtbekkens aangelegd.

Stookolietanks

Heb je een oude, ondergrondse stookolietank of ben je recent overgeschakeld op aardgas en is je mazouttank in onbruik geraakt? In stookolietanks blijft steeds een hoeveelheid stookolie achter. Wanneer een ondergrondse tank gaat roesten, kunnen deze resten in de bodem komen. Dat is erg schadelijk voor het milieu, het grondwater en jouw gezondheid.

De wetgeving zegt dat een tank die niet meer gebruikt wordt, binnen 3 jaar verwijderd moet worden. Enkel indien het onmogelijk is de tank te verwijderen, mag ze na reiniging opgevuld worden met een inert materiaal (bv. zand of schuim). Een tank mag nooit opgevuld worden met (regen)water. Bij het buiten gebruik stellen van een tank is het noodzakelijk om voor het leegpompen, reinigen en verwijderen, een beroep te doen op gespecialiseerde firma's die deze handelingen naar behoren kunnen uitvoeren.

Tot slot zijn Bierbeek en OVAM bezig met het in kaart brengen van zogenaamd 'historische' vervuilingen.