Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring

De gemeente Bierbeek streeft ernaar haar website toegankelijk te maken overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.bierbeek.be

Nalevingsstatus

De website www.bierbeek.be voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet toegankelijke om de volgende reden(en):

  1. Niet-naleving van het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018

   De website van Bierbeek voldoet niet aan de verplichte toegankelijkheidsrichtlijnen, gesteld door het Vlaams Bestuursdecreet. Zo is de huisstijlkleur (donkergroen) in combinatie met wit niet optimaal leesbaar voor personen met kleurenblindheid. Er werd een corrigerende maatregel genomen om de niet-toegankelijkheid van de website van Bierbeek te verhelpen. Er is een contrastknop geïnstalleerd.
   Bij de opbouw van een nieuwe website of nieuwe huisstijl zal rekening gehouden worden met deze beperking.

  2. Onevenredige last
   De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf’s. Bepaalde informatie wordt aangeboden als PDF. De gemeente kan niet garanderen dat al deze bestanden aan de webrichtlijnen voldoen.
   • Corrigerende maatregel om meer tegemoet te komen aan toegankelijke PDF’s. We bekijken welke PDF-formulieren we kunnen omzetten naar webformulieren en onnodige PDFbestanden halen we offline.
   • De inhoud valt buiten de werkingssfeer van de toepasselijke wetgeving.

Op www.bierbeek.be wordt doorgelinkt naar externe websites van hogere overheden, adviesraden en partnerorganisaties al dan niet via automatische integratie op de front-end.
Niet alle informatie op deze sites voldoet aan de richtlijnen.

Extra toelichting

Interne infosessie voor werknemers

De eindredacteurs kregen de mogelijkheid om op 23/03/2022 deel te nemen aan een training over:

 • De aanpak van de nieuwe toegankelijkheidsrichtlijnen via de LCP-screeningstool
  toegankelijkheid en dode URL’s, waarbij alle webredacteurs:
  • toegankelijkheidsfouten op hun bestaande webpagina’s corrigeren en bestaande
   dode links verwijderen of aanpassen;
  • de content van hun nieuwe webpagina’s toetsen op toegankelijkheid en foutieve
   URL’s, alvorens deze pagina’s online te laten plaatsen door de eindredacteurs.
 • De opmaak van toegankelijke webpagina’s;
 • Helder schrijven op het web met het gebruik van verstaanbare taal, duidelijke
  webformulieren en goed omschreven downloads en niet-tekstuele content, zoals
  afbeeldingen en grafieken.

De gemeente Bierbeek blijft werken aan toegankelijkheid op haar website www.bierbeek.be. De
eindredacteurs waken erover dat alle webredacteurs de verplichte toegankelijkheidsrichtlijnen
overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018 permanent naleven mét aandacht voor een helder taalgebruik, duidelijke webformulieren, goed omschreven downloads en niettekstuele content.

De eindredacteurs sturen de webredacteurs bij waar nodig en lassen indien gewenst extra
sensibiliserings- en trainingsmomenten in.

Er werd een screeningstool aangekocht voor de website die ons alert maakt op pagina’s die niet
voldoen aan de vereisten. Op die manier kan er snel ingegrepen worden.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld in samenwerking met de webleverancier LCP en de Data Protection Officer van de gemeente.

Op 14/08/2023 keurde het college van burgemeester en schepenen deze toegankelijkheidsverklaring goed.

Feedback en contactgegevens

Kom je een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Laat het weten aan de
communicatiedienst via communicatie@bierbeek.be. Vermeld in ieder geval het probleem dat je
ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet.

Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden met het antwoord op je kennisgevingen of verzoeken inzake toegankelijkheids-problemen op deze website?
Neem contact op met de gemeente via webadres www.bierbeek.be of info@bierbeek.be.