Studenten en leefloon

Jongeren die zelf niet over een inkomen beschikken en niet kunnen terugvallen op de financiële steun van hun ouders, kunnen onder bepaalde voorwaarden recht verkrijgen op een leefloon om hun studies te vervolmaken of te hernemen. 

Wanneer ben je student?

Alle jongeren die een studie met een voltijds leerplan volgen om een diploma van het secundair onderwijs of een eerste universitair diploma of diploma van het hoger onderwijs te behalen aan een erkende, georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinstelling met het oog op een verhoging van hun inschakelkansen in het beroepsleven.

Waar kan je een leefloon aanvragen? 

Als student doe je je aanvraag bij het OCMW van de gemeente waar je ingeschreven bent.

Hoe verloopt een aanvraag?

De maatschappelijk werker doet een sociaal en financieel onderzoek en gaat na of je aan de voorwaarden voldoet. Je moet alle nodige inlichtingen geven.
Op basis van een sociaal verslag waarin de maatschappelijk werker je situatie schetst en je aanvraag verwoordt, neemt het Vast Bureau een beslissing in je dossier. 

Hoeveel bedraagt het leefloon?

Het bedrag waarop je recht hebt, wordt bepaald op basis van je familiale situatie. Er bestaan drie categorieën:

 • Samenwonende: wanneer je met iemand samenwoont met wie je de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt, word je beschouwd als “samenwonende”.
 • Alleenstaande: wanneer je alleen woont, word je beschouwd als een “alleenstaande”.
 • Persoon met gezinslast: wanneer je minstens één minderjarig kind ten laste hebt, word je beschouwd als “persoon met gezinslast”.

Het bedrag hangt af van de categorie waartoe je behoort.

Wat breng je mee?

 • identiteitskaart
 • bewijzen van de bestaansmiddelen, waaronder:
  • loonfiches van de laatste drie maanden
  • bankrekeninguittreksels van de laatste drie maanden
  • kinderbijslag: strookje of bankrekeninguittreksel
  • werkloosheidsuitkering: attest van de vakbond of hulpkas met vermelding van het dagbedrag
  • pensioen: strookje of bankrekeninguittreksel
  • ziektevergoeding: strookje of bankrekeninguittreksel
  • uitkering FOD sociale zekerheid: inkomensvervangende- of integratietegemoetkoming, hulp aan derden
  • onderhoudsgeld: kopie vonnis en stortingsbewijs alimentatie voor aanvrager of kinderen
  • overzicht van uw spaargelden en van de mensen waarmee u samenwoont
 • bewijs van kadastraal inkomen bij eigendom
 • huurcontract en betalingsbewijs huishuur
 • inschrijving VDAB als werkzoekende
 • beslissing RVA bij schorsing of uitsluiting werkloosheidsuitkering
 • klevertje mutualiteit
 • alle andere informatie die belangrijk is voor de aanvraag

Wat is een integratiecontract?

Wij sluiten met jou een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie af. Dit is een contract tussen jou en het OCMW waarin de afspraken en jouw engagementen en die van het OCMW worden vastgelegd.

Wat is onderhoudsplicht?

Het betalen van het levensonderhoud en de studies valt in principe onder de onderhoudsplicht van de ouders. Het is pas indien de ouders deze verplichting niet nakomen, dat het OCMW aan studenten een leefloon kan uitkeren.
Het OCMW probeert in eerste instantie te bemiddelen zodat de ouders hun onderhoudsplicht nakomen. Als een compromis niet mogelijk of wenselijk is, kan het OCMW aan de student een leefloon toekennen. Het door het OCMW aan de student betaalde leefloon kan dan worden teruggevorderd bij de onderhoudsplichtige ouders.
De student kan vragen dat er om specifieke, persoonlijke of familiale omstandigheden wordt afgezien van de terugvordering bij de ouders.