Vragenkwartiertje inwoners tijdens gemeenteraad

Tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad kan elke inwoner een vraag stellen aan de leden van de gemeenteraad. 

Hoe dit in zijn werk gaat lees je hieronder. 

Alle data van de raden vind je op https://www.bierbeek.be/gemeenteraad, het volledige huishoudelijk regelement vind je op deze pagina (klik hier).

Artikel 41: Vragenkwartiertje voor inwoners 

1. Doel

De gemeenteraad organiseert een vragenkwartiertje voor de inwoners van de gemeente.

2. Tijdstip

De openbare zitting van de gemeenteraad eindigt met de vraagstelling van het vragenkwartiertje.

Indien niet alle vragen behandeld zijn binnen dit kwartier worden de resterende vragen bij voorrang behandeld in het vragenkwartiertje tijdens de volgende gemeenteraadszitting, op voorwaarde dat de betrokken vraagsteller(s) aanwezig is (zijn).

3. Vraagsteller

De vraagsteller dient op de datum van de raadszitting ingeschreven te zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente. Hij dient persoonlijk aanwezig te zijn op het vragenkwartiertje.

4. Procedure

De duidelijk en zo bondig mogelijk geformuleerde vragen dienen schriftelijk te worden bezorgd aan de voorzitter van de gemeenteraad, minstens 14 dagen vóór de gemeenteraadszitting.

De vraagsteller vermeldt zijn identiteit en adres en vermeldt aan wie de vraag gericht is.

Per zitting kan elke inwoner maximum twee vragen indienen.

De vraagsteller kan te allen tijde zijn vraag intrekken, in welk geval de vraag zonder verder gevolg wordt geklasseerd.

5. Bekendmaking

De gemeenteraad wordt door toedoen van de algemeen directeur uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de dag van de gemeenteraadszitting op de hoogte gebracht van de gestelde vraag of vragen.

6. Inhoud van de vraag

De vragen mogen enkel betrekking hebben op materies die tot de gemeentelijke bevoegdheid behoren.

Tevens mogen de vragen geen persoonlijke aanvallen of beledigingen inhouden, niet over louter statistische gegevens handelen en geen persoonsgebonden materies (die steeds een behandeling in geheime zitting kennen) aanraken.

7. Ontvankelijkheid van de vraag

De voorzitter oordeelt over de ontvankelijkheid van de vraag. Wordt een vraag onontvankelijk verklaard, dan stelt de algemeen directeur de indiener daarvan binnen de vijf werkdagen op de hoogte met vermelding van de reden van onontvankelijkheid.

Onontvankelijk verklaarde vragen worden geregistreerd en ter kennisgeving toegevoegd aan de mededelingen voor de raadsleden.

Inzagerecht moet toelaten om een overzicht te krijgen van alle gestelde vragen.

8. Vraagstelling

De vragen worden chronologisch behandeld, volgens het tijdstip van de indiening. De voorzitter verleent daartoe het woord aan de respectievelijke vraagsteller(s). Indien dezelfde vraag werd ingediend, wordt het woord verleend aan de eerste indiener.

De vraagsteller geeft voorlezing van zijn ingediende vraag, eventueel met een beperkte verduidelijking die moet voldoen aan de bepalingen van § 6. De spreektijd per vraag wordt in principe beperkt tot 5 minuten – dit is drie minuten voor de vraagstelling en twee minuten voor het antwoord. Na de vraag wordt het woord verleend aan het raadslid aan wie de vraag is gericht. Vragen met betrekking tot hetzelfde thema of dossier kunnen worden gebundeld, waarbij de voorziene tijd wordt gerespecteerd.

9. Antwoord

Het raadslid aan wie de vraag is gericht, kan de gestelde vraag zelf beantwoorden of het antwoord laten geven door een ander raadslid naar zijn keuze. Het antwoord zal kort en bondig zijn.

Hij heeft tevens het recht het antwoord in beraad te houden teneinde informatie in te winnen of overleg te plegen omtrent de gestelde vraag.

In dit geval zal de vraag schriftelijk beantwoord worden door het raadslid, via de algemeen directeur, binnen de 30 dagen na de zitting. Dit zal eveneens gebeuren indien het ondervraagde raadslid niet aanwezig is op het vragenkwartiertje. Van dit schriftelijk antwoord wordt beknopt mededeling gegeven in het vragenkwartiertje dat de volgende gemeenteraadszitting afsluit.

De vragen of antwoorden kunnen geen aanleiding geven tot discussie, debat of stemming. Andere raadsleden kunnen niet tussenkomen.

10. Publicatie

De vragen en antwoorden worden beknopt genotuleerd in het verslag van de gemeenteraad en bevatten minstens de essentie van de vraag en het antwoord.