Verlof voor mantelzorg

Als u erkend bent als mantelzorger, kunt u gedurende een bepaalde periode minder of niet werken om zo doorlopende of regelmatige hulp en bijstand te kunnen verlenen aan een zorgbehoevende persoon.

Door dit verlof voor mantelzorg kunt uw uw werk volledig of gedeeltelijk onderbreken om hulp of bijstand te geven aan een persoon die wegens zijn hoge leeftijd, gezondheidstoestand of handicap kwetsbaar is en zich in een afhankelijkheidssituatie bevindt. Het hoeft niet noodzakelijk te gaan om een familie- of gezinslid.

Mantelzorgverlof is, naast palliatief verlof, verlof voor medische bijstand en ouderschapsverlof, een van de ‘thematische’ verloven. Dat zijn wettelijk vastgelegde verloven die u het recht geven om gedurende een bepaalde periode in uw loopbaan minder of niet te werken.

Voorwaarden

 • U moet erkend zijn als mantelzorger. U moet daarvoor een erkenningsaanvraag indienen bij uw ziekenfonds. Neem voor alle informatie over de erkenning als mantelzorger contact op met uw ziekenfonds.
 • U bent werknemer uit de private sector en de contractuele personeelsleden van de publieke sector (dus personeelsleden met een arbeidsovereenkomst).
 • U behoort tot de de statutaire personeelsleden van de federale overheid, de overheden van de gewesten en de gemeenschappen of het personeel van de autonome overheidsbedrijven.

Opname

U kunt het verlof voor mantelzorg opnemen via een volledige onderbreking, via een halftijdse onderbreking of via een onderbreking met 1/5.

Cumulatie met inkomsten of activiteiten

U mag je geen activiteit uitoefenen die niet mag worden gecumuleerd met de uitkeringen. U moet alle cumulatieregels, zoals voorzien door de reglementering voor de medische bijstand van uw sector, naleven.

Duur

Over uw hele beroepsloopbaan hebt u recht op maximaal 6 maanden volledige onderbreking of maximaal 12 maanden halftijdse of 1/5 onderbreking.

Procedure

Op de website van de RVA leest u hoe u het mantelzorgverlof aanvraagt. Bij elke aanvraag om verlof voor mantelzorg moet u 2 stappen zetten.

Breng uw werkgever op de hoogte

U moet uw werkgever ten minste 7 dagen vóór de gewenste begindatum van uw mantelzorgverlof (de werkgever kan op vraag altijd een andere termijn aanvaarden​​​​​​) schriftelijk op de hoogte brengen. U doet dat door hem:

 • een aangetekende brief te sturen die geacht wordt ontvangen te zijn de derde werkgedag na afgifte ervan bij de post
 • uw vraag op papier te overhandigen met een kopie die hij moet ondertekenen als ontvangstbewijs.

In die schriftelijke kennisgeving vermeldt u de begin- en einddatum en de onderbreking (volledig schorsing, vermindering 1/2 of 1/5) die u kiest voor de periode(s) van het verlof voor mantelzorg. U voegt ook een bewijs toe van de erkenning als mantelzorger van de persoon voor wie u het verlof voor mantelzorg vraagt.

Dien een aanvraag in bij de RVA

Doe dat:

 • als de begindatum van het thematisch verlof met de werkgever is overeengekomen
 • en, in geval van akkoord van de werkgever, om:
  • een aanvraag om 1/10 ouderschapsverlof
  • een flexibilisering van het ouderschapsverlof of van de medische bijstand in de vorm van een volledige onderbreking per week
  • een flexibilisering van het halftijds ouderschapsverlof per maand.

Met die aanvraag kunt u onderbrekingsuitkeringen aanvragen. Daarmee weet de RVA ook welke periode van thematisch verlof de werkgever u heeft toegekend.

Zonder uitkering

Let op! Als u ouderschapsverlof vraagt zonder uitkeringen, moet u ook een aanvraag indienen bij de RVA, zodat onze diensten weten welke periode uw werkgever heeft toegestaan.

De procedure bij de RVA moet u volgen voor elke aanvraag om een thematisch verlof, zowel voor de nieuwe aanvragen als voor latere verlengingen.

De aanvraag wordt bij voorkeur elektronisch ingediend (zie link 1), maar kan ook via een papieren formulier worden ingediend (zie link 2). Het papieren formulier zendt u aangetekend naar de dienst Loopbaanonderbreking/Tijdskrediet van het RVA-kantoor waarvan u afhangt (zie link 3).

N.B. Als u geen printer hebt of geen toegang hebt tot het internet, kunt u een formulier aanvragen bij het contactcenter van de RVA op het nummer 02/515.44.44 (uniek telefoonnummer voor heel België). U zult dan een exemplaar opgestuurd krijgen.

Per aanvraag kunt u vragen om:

 • één ononderbroken periode van thematisch verlof
 • één enkele soort onderbreking (volledig, halftijds, 1/5 of met 1/10).

Bedrag

Kost

Tijdens uw verlof voor mantelzorg krijgt u van de RVA hetzelfde vervangingsinkomen als voor verlof voor medische bijstand. Klik door naar ‘Thematische verloven’ en kies de sector die voor u van toepassing is.


Aanmoedigingspremie

Het verlof voor mantelzorg geeft, als u in de privésector werkt, mogelijk recht op een Vlaamse aanmoedigingspremie.

Meer informatie over het verlof voor mantelzorg vindt u op de website van de RVA.

Uitzonderingen

De reglementering van het verlof voor mantelzorg is niet automatisch van toepassing op statutaire personeelsleden van de deelstaten.

Het bevoegde gewest of de bevoegde gemeenschap moet eerst het verlof voor mantelzorg in zijn of haar eigen reglementering opnemen. Als u dus statutair bent bij een administratie of overheidsdienst die afhangt van een gewest, een gemeenschap, een lokaal bestuur, een provinciaal bestuur of het onderwijs, neem dan contact op met de overheid waarbij u werkt, om te weten of u recht hebt op het nieuwe verlof voor mantelzorg. Als dat het geval is, kunt u onderbrekingsuitkeringen krijgen van de RVA met dezelfde voorwaarden als de andere werknemers.