Parkreglement

BEEKVALLEI PARKREGLEMENT

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Het parkreglement is van toepassing binnen de ‘omtreklijn visiegebied’ van het beheerplan Beekvallei van het Groot Park te Lovenjoel, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 3 februari 2011 (zie plannen “2.4 Beschermingstatuten”), verder ‘het park’ genoemd. De publiek toegankelijke paden van het park worden aangeduid op het plan “3.4 Infrastructuur van het landschap” van het beheerplan.

Dit reglement is van toepassing voor alle bezoekers van het park.

De eigenaars van (delen van) het park behouden hun volle rechten van toegang en gebruik van hun deel van het park, voor zover dit het publiek karakter van het park niet in het gedrang brengt en in overeenstemming is met het beheerplan Beekvallei van het Groot Park te Lovenjoel.

Ingevolge het openbare karakter van het park is het algemeen politiereglement onverminderd van toepassing.

Bij betreding van het park verklaart elke bezoeker zich impliciet akkoord met dit reglement. Het betreden van het park gebeurt op eigen verantwoordelijkheid.

Artikel 2 – Algemene doelstellingen en toegang

Het domein is eigendom van meerdere eigenaars en is een plaats van rust en stilte. Het respect van de bezoeker voor het karakter van de site uit zich door het bewaren van de rust en de stilte.

Het park is alle dagen vrij toegankelijk. De aangebrachte richtlijnen en signalisatie dienen te allen tijde nagevolgd te worden.

Het park is alleen toegankelijk voor voetgangers. Enkel op de verbinding Heerbaan-Keizerstraat mag gefietst worden.

Kleine huisdieren worden in het park toegelaten, maar ze dienen steeds aan de leiband gehouden te worden. Begeleiders van dieren dienen uitwerpselen onmiddellijk op te ruimen en mee te nemen.

Artikel 3 – Verbodsbepalingen

De toegang voor ruiters te paard alsook voor gespannen is verboden.

De toegang van gemotoriseerd verkeer is verboden met uitzondering van het verkeer voor de bediening van de gebouwen Prodat en Fides, de bediening van de Aquafininstallatie en voor het beheer van het parkgebied. Kortparkeren wordt toegestaan in functie van laden en lossen.

Elke bezoeker dient er zorg voor te dragen dat geen planten, bomen, struiken of andere gewassen beschadigd of verwijderd worden. Het is verboden bomen te verminken, te schudden of te ontschorsen; takken, bloemen en andere planten af te rukken of af te snijden; palen of andere voorwerpen voor de bescherming van aanplantingen uit te rukken, wegen en dreven te beschadigen. Het is verboden op of over afsluitingen, kunstwerken, bomen, palen en constructies te klimmen of deze te vernielen. De bezoekers mogen geen blijvende sporen nalaten in het gebied.

Het is verboden in het park:

 • van de wandelpaden af te wijken
 • publieke wandelpaden af te sluiten
 • zich in de vijver of de beek en grachten te begeven
 • te roken
 • te barbecueën
 • vuur te maken - op welke wijze dan ook
 • elektrisch of elektronisch versterkte muziek te maken
 • te kamperen

Artikel 4 – Sluiting van het park

Met uitzondering van de fietsverbinding Heerbaan-Keizerstraat is het park van 1 april tot 31 oktober tussen 22:00 uur en 6:00 uur en van 1 november tot 31 maart tussen 20:00 uur en 7:00 uur niet toegankelijk voor het publiek.

Artikel 5 – Uitzonderlijke (weers-)omstandigheden

De mogelijkheid bestaat dat het park voor een beperkte periode geheel of gedeeltelijk wordt gesloten voor het publiek. Dit wordt bij de ingang uitdrukkelijk aangegeven en dient gerespecteerd te worden. Betreden van het park is dan volstrekt verboden. De sluiting van het park gebeurt op last van de burgemeester.

Artikel 6 – Evenementen

Het gemeentebestuur kan op eigen initiatief of op vraag van derden het park aanwenden voor evenementen en openluchtvoorzieningen op het vlak van natuureducatie, onderwijs, sport, jeugd en cultuur, doch steeds mits toestemming van de desbetreffende eigenaar(s) en met respect voor de bestemming van de site.

Artikel 7 – Afwijkingen

Alle afwijkingen op dit reglement dienen vooraf goedgekeurd te worden door het College van Burgemeester en Schepenen.

Handhaving

Artikel 8

In geval van overtreding van deze verordening kan de politie de overtreder aanmanen om de niet-reglementaire toestand ongedaan te maken. De politie is bevoegd voor de vaststelling van alle overtredingen vervat in dit politiereglement.

Inbreuken die uitsluitend bestraft worden met een administratieve sanctie, kunnen eveneens vastgesteld worden door ambtenaren zoals bepaald in art. 21 van de wet van 24 juni 2013.

Artikel 9

1. Voor zover wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale verordeningen of reglementen niet in andere straffen voorzien, kunnen de inbreuken op de bepalingen van deze verordening gestraft worden met een administratieve sanctie, overeenkomstig de wet van 24 juni 2013:

 • 1° een administratieve geldboete die maximaal 175 of 350 euro bedraagt, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is;
 • 2° de administratieve schorsing van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning;
 • 3° de administratieve intrekking van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning;
 • 4° de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting.

2. Alternatieve maatregelen voor de administratieve geldboete, zoals bedoeld in § 1, 1°, kunnen worden opgelegd:

 • 1° de gemeenschapsdienst, gedefinieerd als zijnde een prestatie van algemeen belang uitgevoerd door de overtreder ten gunste van de gemeenschap (collectiviteit);
 • 2° de lokale bemiddeling, gedefinieerd als zijnde een maatregel die het voor de overtreder mogelijk maakt om, door tussenkomst van een bemiddelaar, de veroorzaakte schade te herstellen of schadeloos te stellen of om het conflict te doen bedaren.

3. Een procedure van ouderlijke betrokkenheid kan worden voorzien voorafgaand aan het aanbod tot bemiddeling, tot gemeenschapsdienst of desgevallend, de oplegging van een administratieve geldboete.

Artikel 10

De opgelegde administratieve geldboete kan niet hoger zijn dan het wettelijke voorziene maximum van 350 euro. Minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten kunnen gestraft worden met een administratieve geldboete van maximum 175 euro.

De omvang van de administratieve geldboete is proportioneel op grond van de zwaarte van de inbreuk die de boete verantwoordt en eventuele herhaling. De bij dit reglement voorgeschreven administratieve geldboete wordt verhoogd in geval van herhaling, zonder dat deze boete het wettelijke voorziene maximum mag overschrijden.

Herhaling bestaat wanneer de overtreder reeds werd gesanctioneerd voor eenzelfde inbreuk binnen de vierentwintig maanden voorafgaand aan de nieuwe vaststelling van de inbreuk.

Bekendmaking

Artikel 11

Onderhavige verordening zal worden bekendgemaakt overeenkomstig art. 186 en 187 van het Gemeentedecreet en de wet van 24 juni 2013, meer specifiek art. 15 met betrekking tot minderjarigen.

Artikel 12

Afschrift van dit reglement zal verstuurd worden aan:

 • de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant;
 • de griffie van de rechtbank van eerste aanleg;
 • de griffie van de politierechtbank;
 • de korpschef van de politiezone Lubbeek;
 • de provinciale ambtenaar bevoegd voor het vaststellen van de gemeentelijke administratieve sancties;
 • de arrondissementeel bemiddelaar voor de gemeentelijke administratieve sancties.

Inwerkingtreding

Artikel 13

Huidig reglement treedt in werking op 1 juli 2018.