Openbare onderzoeken

Een aantal beleidsplannen en plannen in verband met mobiliteit en ruimtelijke ordening worden aan een openbaar onderzoek onderworpen. Onder bepaalde voorwaarden zijn deze te raadplegen in het gemeentehuis, via een bepaalde website of op andere plaatsen. Mensen worden aangemoedigd om deze te komen inkijken en eventueel opmerkingen of bezwaren te formuleren.

Voorlopige gehele opheffing van de bescherming als cultuurhistorisch landschap van Rode Beuken in Bierbeek (Lovenjoel)

Het openbaar onderzoek start op 8 augustus 2022 en loopt tot 6 september 2022. Meer info via www.bierbeek.be/rodebeuken 

Openbaar onderzoek RUP Melkerijsite

De gemeente Bierbeek onderwerpt het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Melkerijsite aan een openbaar onderzoek van 12 juli 2022 tot en met 10 september 2022. Het ontwerp ligt ter inzage in het gemeentehuis en staat op de gemeentelijke website. Adviezen, opmerkingen en bezwaren dienen verstuurd te worden aan de GECORO, Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek of kunnen afgegeven worden aan de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

https://www.bierbeek.be/rup-melkerijsite 

Openbaar onderzoek ONTWERP-PAS en plan-MER

De programmatische aanpak stikstof (PAS) heeft als doel de afzetting van stikstof terug te dringen. Bij een aantal activiteiten zoals industrie, verkeer en landbouw komt stikstof vrij en die
slaat deels neer op de bodem. Met de PAS wil men in Speciale Beschermingszones structureel en planmatig de hoeveelheid stikstof terugdringen. Op die manier kan de Europees beschermde natuur beschermd worden.
De PAS moet ook rechtszekerheid bieden voor het verlenen van vergunningen, rekening houdend met ecologische, sociale en economische randvoorwaarden.
Het openbaar onderzoek over de ontwerp-PAS en het bijhorende plan-MER (milieueffectenrapport) vond plaats van 19 april tot en met 17 juni 2022.

De opmerkingen en bezwaren die aan het gemeentebestuur werden bezorgd, worden gebundeld en overgemaakt aan de Vlaamse Regering.

Openbare onderzoeken lopende omgevingsvergunning

Op dit moment kan je alle omgevingsaanvragen in openbaar onderzoek en bekendmakingen van afgeleverde omgevingsvergunningen raadplegen op volgende pagina: https://omgeving.geoportaal.be/#/bierbeek