Openbare onderzoeken

Een aantal beleidsplannen en plannen in verband met mobiliteit en ruimtelijke ordening worden aan een openbaar onderzoek onderworpen. Onder bepaalde voorwaarden zijn deze te raadplegen in het gemeentehuis, via een bepaalde website of op andere plaatsen. Mensen worden aangemoedigd om deze te komen inkijken en eventueel opmerkingen of bezwaren te formuleren.

Openbare onderzoeken lopende omgevingsvergunning

Op dit moment kan je alle omgevingsaanvragen in openbaar onderzoek en bekendmakingen van afgeleverde omgevingsvergunningen raadplegen op volgende pagina: https://omgeving.geoportaal.be/#/bierbeek

 
Terinzagelegging in Bierbeek van de kennisgeving/het ontwerp-MER Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027

Het Departement Landbouw en Visserij heeft de procedure opgestart voor het opstellen van het plan-MER voor het Vlaams Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027. Daarbij werd ervoor gekozen de voorgestelde methodologie, die in de kennisgeving wordt beschreven, al verder uit te werken tot een ontwerp-MER. Het Team Mer verklaarde de kennisgeving/ontwerp-MER van dit dossier volledig op 13/07/2021. 

Terinzagelegging in Bierbeek

De periode van terinzagelegging van de kennisgeving/ontwerp-MER zal lopen van 30 juli 2021 tot en met 29 augustus 2021.
De kennisgeving moet tijdens deze periode raadpleegbaar zijn op de website van het Team Mer, bij de initiatiefnemer (Departement Landbouw en Visserij), op de website van de initiatiefnemer, op het gemeentehuis/stadhuis en op de website(s) van de betrokken gemeenten en steden.

De volledig verklaarde kennisgeving kan in die periode tegelijkertijd via de volgende kanalen kan worden geraadpleegd:
> via de website van het Team Mer 
> via de website van de initiatiefnemer (Departement Landbouw en Visserij)

De bevolking kan tot en met 29 augustus 2021 opmerkingen bezorgen:

 • Online via een digitaal inspraakformulier
 • Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan:
  Departement Omgeving
  Team Mer, Plan-MER 0272
  Koning Albert II-laan 20 bus 8
  1000 Brussel
 • Via een e-mail naar mer@vlaanderen.be
  (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER 0272 Vlaamse GLB in de titel);
 • Via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis of stadhuis.
Beslissing over de inhoud
 • Na de terinzagelegging zal het Team Mer een beslissing nemen over de inhoud van het plan-MER, de bijzondere richtlijnen voor het opstellen van het plan-MER en de opstellers van het plan-MER.