Openbare onderzoeken

Een aantal beleidsplannen en plannen in verband met mobiliteit en ruimtelijke ordening worden aan een openbaar onderzoek onderworpen. Onder bepaalde voorwaarden zijn deze te raadplegen in het gemeentehuis, via een bepaalde website of op andere plaatsen. Mensen worden aangemoedigd om deze te komen inkijken en eventueel opmerkingen of bezwaren te formuleren.

Openbare onderzoeken lopende omgevingsvergunning

Op dit moment kan je alle omgevingsaanvragen in openbaar onderzoek en bekendmakingen van afgeleverde omgevingsvergunningen raadplegen op volgende pagina: https://omgeving.geoportaal.be/#/bierbeek

Openbaar onderzoek afbakening regionaalstedelijk gebied Leuven

Looptijd: van 7 augustus tot en met 5 oktober 2018

Het plan ligt ter inzage in de gemeentehuizen van Bierbeek, Herent, Holsbeek, Leuven en Rotselaar. U kunt het ook downloaden via www.omgevingvlaanderen.be.

Er wordt een infomarkt georganiseerd op woensdag 5 september doorlopend van 16 u tot 20 u in het Foyer van het VAC Leuven, Diestsepoort 6 in Leuven. Van harte welkom!

Inspraakreacties kunnen ingediend worden tot vrijdag 5 oktober 2018 via www.omgevingvlaanderen.be of per brief (tegen ontvangstbewijs) in een van de gemeentehuizen of aangetekend naar Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning AlbertII-laan 20 bus 7, 1000 Brussel.

Onderzoek Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Katspoelhof

Looptijd: van 9 juli tot 9 september 2018.

Het College van Burgemeester en Schepenen van Bierbeek wilt u informeren over het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de omgeving van Katspoelhof. De startnota en de procesnota worden gedurende de raadpleging ter beschikking gesteld bij de gemeente Bierbeek en op de website.

Schriftelijke reacties kunnen afgegeven worden tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis, of ze kunnen per aangetekende zending aan het College Van Burgemeester en Schepenen, Speelpleinstraat 8 te 3360 Bierbeek - of mail naar ruimtelijkeordening@bierbeek.be .

Plan-MER voor het programma Programmatische Aanpak Stikstof

Duurtijd: van 16 augustus 2018 tot en met 16 oktober 2018

De Programmatische Aanpak Stikstof (het PAS-programma) heeft als doel bij te dragen tot de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen van de Speciale Beschermingszones in Vlaanderen, door een (verdere) daling te realiseren van de stikstofdepositie in de Speciale
Beschermingszones.
Om de mogelijke effecten van dat programma op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. U kunt van 16 augustus 2018 tot en met 16 oktober 2018 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven.
U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor alternatieven.

U kunt de nota downloaden van de website www.omgevingvlaanderen.be of inkijken op uw gemeente- of stadhuis, bij het Departement Omgeving en bij de dienst Milieueffectrapportagebeheer in Brussel.
Tot en met 16 oktober 2018 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan uw gemeente- of stadsbestuur of aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer ‘Plan-MER PAS (PL257)’ Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 BRUSSEL of per e-mail aan mer@vlaanderen.be

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar
www.mervlaanderen.be of bellen naar het gratis nummer 1700.