Openbare onderzoeken

Een aantal beleidsplannen en plannen in verband met mobiliteit en ruimtelijke ordening worden aan een openbaar onderzoek onderworpen. Onder bepaalde voorwaarden zijn deze te raadplegen in het gemeentehuis, via een bepaalde website of op andere plaatsen. Mensen worden aangemoedigd om deze te komen inkijken en eventueel opmerkingen of bezwaren te formuleren.

Openbaar onderzoek ONTWERP-PAS en plan-MER

De programmatische aanpak stikstof (PAS) heeft als doel de afzetting van stikstof terug te dringen. Bij een aantal activiteiten zoals industrie, verkeer en landbouw komt stikstof vrij en die
slaat deels neer op de bodem. Met de PAS wil men in Speciale Beschermingszones structureel en planmatig de hoeveelheid stikstof terugdringen. Op die manier kan de Europees beschermde natuur beschermd worden.
De PAS moet ook rechtszekerheid bieden voor het verlenen van vergunningen, rekening houdend met ecologische, sociale en economische randvoorwaarden.
Het openbaar onderzoek over de ontwerp-PAS en het bijhorende plan-MER (milieueffectenrapport) vindt plaats van 19 april tot en met 17 juni 2022.

Opmerkingen of bezwaren dien je in bij het College van Burgemeester en Schepenen. Dat kan per post naar Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek of via e-mail naar milieu@bierbeek.be.

Met vragen kan je terecht bij het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid.
Je kan hen contacteren op 02 553 75 86 - SIDO.omgeving@vlaanderen.be - www.omgeving.vlaanderen.be/openbaar-onderzoek-pas 

Openbare onderzoeken lopende omgevingsvergunning

Op dit moment kan je alle omgevingsaanvragen in openbaar onderzoek en bekendmakingen van afgeleverde omgevingsvergunningen raadplegen op volgende pagina: https://omgeving.geoportaal.be/#/bierbeek