Openbare onderzoeken

Een aantal beleidsplannen en plannen in verband met mobiliteit en ruimtelijke ordening worden aan een openbaar onderzoek onderworpen. Onder bepaalde voorwaarden zijn deze te raadplegen in het gemeentehuis, via een bepaalde website of op andere plaatsen. Mensen worden aangemoedigd om deze te komen inkijken en eventueel opmerkingen of bezwaren te formuleren.

Openbare onderzoeken lopende omgevingsvergunning

Op dit moment kan je alle omgevingsaanvragen in openbaar onderzoek en bekendmakingen van afgeleverde omgevingsvergunningen raadplegen op volgende pagina: https://omgeving.geoportaal.be/#/bierbeek

 
Openbaar onderzoek 'voorlopige vaststelling rooilij en innemingsplan en wegenisontwerp Weterbeekstraat

Het college van burgemeester en schepenen onderwerpt het ontwerp van rooilijn- en innemingsplan en het wegenisontwerp aan een openbaar onderzoek van 29 juni 2020 tot en met 29 juli 2020.

De beslissing tot voorlopige vaststelling en het ontwerp van rooilijn- en innemingsplan liggen ter inzage in het gemeentehuis van Bierbeek, Speelpleinstraat 8.

Opmerkingen en bezwaren worden schriftelijk of digitaal bezorgd aan het College van Burgemeester en Schepenen, Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek, stedenbouw@bierbeek.be. Ze kunnen ook afgegeven worden aan de dienst Omgeving in het gemeentehuis. 

Aankondiging Openbaar onderzoek gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Katspoel

De gemeente Bierbeek onderwerpt het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Katspoel aan een openbaar onderzoek van 20 juli 2020 tot en met 19 september 2020. Het ontwerp ligt ter inzage in het gemeentehuis en staat op de gemeentelijke website. Adviezen, opmerkingen en bezwaren dienen verstuurd te worden aan de GECORO, Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek of kunnen afgegeven worden aan de dienst Omgeving in het gemeentehuis.