Archeologierapport opgravingen Mevrouwkensveld 2018

Tussen 14 maart en 3 april 2018 werd in opdracht van Dijledal een opgraving uitgevoerd in het plangebied Mevrouwkensveld. Tijdens het onderzoek zijn zeven opgravingsputten met een totale oppervlakte van 5793 m2 onderzocht. De aanleiding voor het archeologisch onderzoek is de voorgenomen realisatie van verkaveling ten behoeve van een nieuwe woonwijk.

Het uitgevoerde onderzoek is het vervolg op een proefsleuvenonderzoek dat in 2015 door ARCHEBO bvba is uitgevoerd.

Tijdens dit onderzoek zijn in de noordwestelijke hoek van het plangebied sporen uit de volle tot late middeleeuwen aangetroffen. Het ging om verschillende kuilen, paalkuilen en greppels. 

Aan de hand van het proefsleuvenonderzoek zijn twee opgravingszones geselecteerd voor de uit te voeren vlakdekkende opgraving:

  • noordwestelijke zone (ca. 4.200 m²), met middeleeuwse bewoningssporen;
  • zuidwestelijke zone (ca. 1.400 m²), met bewoningssporen en sporen die wijzen op ambachtelijke activiteiten daterend uit de middeleeuwen en mogelijke Romeinse tijd.