Bierbeek Noord-Zuidgemeente

De Gemeentelijke Raad voor Internationale Samenwerking (GRIS)

In Bierbeek zijn tal van mensen en verenigingen actief betrokken bij het Zuiden. Zij zetten zich in om structureel onrecht in de wereld aan te pakken en zijn de eerste partners voor het gemeentelijk beleid voor internationale samenwerking. De Gemeentelijke Raad voor Internationale Samenwerking (GRIS) is de spreekbuis van deze mensen en organisaties in onze gemeente, we ondersteunen deze organisaties en organiseren ook af en toe samen met hen een activiteit.
De GRIS vergadert 3 à 4 x per jaar en zorgt ook voor bekendmaking via de gemeentelijke infokanalen. 
Ben je geïnteresseerd om op de hoogte te blijven? Meer info bij de noordzuidambtenaar Inge Hatse - 016 46 87 86 - noordzuid@bierbeek.be.

Subsidies internationale samenwerking

Bierbeek probeert jaarlijks 0,7 % van het budget uit te geven aan internationale samenwerking. Een deel daarvan wordt verdeeld aan de diverse programma's van NGO's en 4de pijlerorganisatie op basis van hun werking in Bierbeek. Door het subsidiereglement proberen we meer verenigingen te motiveren om een info-avond, een tentoonstelling of een sensibiliseringsactie te organiseren in verband met Noord-Zuidthema‘s.

Het reglement subsidies Noord-Zuidactiviteiten en de aanvraagformulieren (in pdf en in word) vind je onderaan deze pagina. De formulieren A kan je indienen voor informatie- en sensibiliserende activiteiten die je vereniging deed HIER. De formulieren B dien je in voor subsidies die rechtstreeks naar het project/programma of de projecten/programma's in het Zuiden gaan.

Klemtoon op informatie en sensibilisatie

Noord-Zuidsamenwerking in een geglobaliseerde wereld: wat is zinvol? Hoe pak je dat best aan? Wat moeten we hier, in het rijke Noorden, bewerkstelligen om werkelijk solidair te zijn met het Zuiden? De GRIS-Bierbeek en de verenigingen willen via het nieuwe subsidiereglement een zelfde signaal geven: informatie, sensibilisatie en educatie over het Noord-Zuidthema is even belangrijk als ontwikkelingsgeld voor programma‘s in de landen in het Zuiden. Het nieuwe reglement steunt alle verenigingen of personen die zulke activiteiten willen organiseren met logistieke steun en met een subsidie.

Programma's en projecten in het Zuiden

Hiernaast is er nog een ruim budget over voor programma‘s in het Zuiden. Omwille van de binding met Bierbeek vragen we wel dat de aanvraag daarvoor – ook deze voor grote NGO‘s – gedragen wordt door Bierbekenaars of Bierbeekse verenigingen. Daarenboven moeten zij gericht zijn op de totale ontwikkeling van de bevolking van het Zuiden, aandacht hebben voor structurele oorzaken en noden, en de zelfredzaamheid, emancipatie en participatie verhogen.
Uitzondering hiervoor zijn de programma‘s voor noodhulp: deze hulpprogramma‘s worden door gespecialiseerde ontwikkelingsorganisaties gedragen, die deze specifieke vorm van hulpverlening aan kunnen in soms dramatische omstandigheden.
Wie activiteiten wil laten subsidiëren, kan een aanvraag indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen, Speelpleinstraat 8 te Bierbeek. Duidelijk de naam en contactgegevens van de organisator vermelden.

Subsidies voor noodhulp

De gemeente kan ook geld ter beschikking stellen voor noodhulp, bv. naar aanleiding van een aardbeving, een burgeroorlog, enz. Meestal gebeurt dit op initiatief van de gemeente zelf, maar je kan uiteraard ook altijd een suggestie doen.

Subsidies voor stages en internationale uitwisselingen

De gemeente geeft ook jaarlijks een kleine subsidie als aanmoediging voor jongeren en/of studenten die voor langere tijd (enkele maanden, een half jaar,...) in een project in het Zuiden gaan werken of een uitwisselingsprogramma volgen.

Actief voor het Zuiden

In Bierbeek zijn enkele solidariteitsgroepen actief. Er is een grote diversiteit.Vooreerst zijn er de grote NGO's die fondsen ter beschikking stellen voor structurele programma's in het Zuiden. Daarnaast zijn er de kleinschalige initiatieven, meestal niet gebonden met een NGO, die men tegenwoordig de '4de pijlerinitiatieven' noemt.

Hieronder vind je de plaatselijke contactpersonen en een link naar de betrokken organisatie:

Vierde pijler-initiatieven in Bierbeek 
Het gaat hier om kleinschalige initiatieven van een of meer inwoners uit Bierbeek.
Zij worden momenteel de '4de pijler'-initiatieven genoemd. Meer info over deze initiatieven op de bladzijde 'vierdepijlerinitiatieven'.

  • Werkgroep Liggo Naftora (Senegal)
  • Vrienden van Jambiani Zanzibar (Tanzania)
  • Werkgroep Lubumbashi St-Kamillus (RDCongo)
  • Verbroederingscomité Bierbeek - Oña (Ecuador)
  • Stichting Hubi & Vinciane (Benin)
  • Guali vzw (Dominicaanse republiek - Haïti)
  • Bollé Bollé vzw (Tanzania)
  • Guatabelga (Guatemala)

Algemene info hierover op www.4depijler.be

Noodhulp

Noodhulp is belangrijk en nodig om het hoofd te bieden aan crisissituaties, zoals een aardbeving, tsunami, overstroming of in oorlogssituaties. Het is per definitie hulp op korte termijn en biedt hulpbehoevenden voeding, noodopvang of kleding. Structurele hulp daarentegen wil oplossingen bieden op lange termijn. Beide soorten hulp kunnen niet zonder elkaar. Een aantal organisaties zoals Caritas, Vredeseilanden, Oxfam, ... werkt dan ook in de beide soorten hulpverlening.

Komt je geld goed terecht?
De laatste jaren is er nogal wat stemmingmakerij over de besteding van subsidies in de landen van het Zuiden. Men beweert dat er te weinig concrete samenwerking zou zijn, er zou geld 'aan de vingers' blijven plakken, enz. Nochtans hebben de meeste NGO's een open boekhouding, die streng gecontroleerd wordt. Wie kritisch geïnteresseerd is in de werking en de boekhouding van de NGO's, surft naar www.ngo-openboek.be