Welzijns- en Ouderenraad

De gemeentelijke Welzijns- en Ouderenraad is opgericht in de schoot van de Welzijnsraad en de Seniorenadviesraad, twee Bierbeekse adviesraden die tot 2018 bestonden.

De gemeentelijke Welzijns- en Ouderenraad wil het algemeen welzijn zoals o.m. samenlevingsopbouw, toegankelijkheid, woonkwaliteit, gezondheidspromotie, armoedebestrijding, ouderenparticipatie… bevorderen voor alle inwoners van de gemeente zonder onderscheid inzake leeftijd, afkomst, genderidentiteit, inkomen, enz. Daarnaast wil de adviesraad ook aandacht besteden aan het ouderenbeleid van de gemeente. De adviesraad wil daarbij alle ouderen, zowel de binnen de ouderenverenigingen georganiseerde als de niet georganiseerde, en alle andere belanghebbenden actief betrekken.

Dit zijn de concrete doelstellingen van de Welzijns- en Ouderenraad Bierbeek:

  • Hij brengt alle betrokkenen, de vertegenwoordigers van welzijnsverenigingen, ouderenverenigingen en welzijnsinstellingen, actief op het grondgebied van Bierbeek, en geïnteresseerde inwoners, samen en vormt een platform voor informatie-uitwisseling, overleg en vorming.
  • Hij adviseert het gemeentebestuur en de OCMW-raad of een andere instantie betreffende de lokale welzijnsproblemen.
  • Hij bevraagt alle betrokkenen over het te voeren gemeentelijk welzijns- en ouderenbeleid. De raad stelt op het einde van de legislatuur van de gemeenteraad een memorandum op en bezorgt dit aan alle actoren van en voor het lokaal beleid.
  • Hij adviseert het gemeentebestuur inzake de meerjarenplanning en de beheers- en beleidscyclus inzake de beleidsdomeinen welzijns- en ouderenbeleid en de daaraan verbonden acties.
  • Hij evalueert het gevoerde lokaal welzijns- en ouderenbeleid, o.m. de uitvoering van de meerjarenplanning en de beheers en beleidscyclus inzake deze domeinen en acties.
  • Hij bevordert de samenwerking tussen het gemeentebestuur en het OCMW enerzijds en de plaatselijke organisaties, instellingen en initiatieven anderzijds.
  • Hij ondersteunt de planning en uitwerking van het lokaal sociaal beleid.
  • Hij adviseert het gemeentebestuur inzake algemeen gezondheidsbeleid.