Bibliotheekreglement

Artikel 1. Toegankelijkheid

De Openbare Bibliotheek (O.B.) van Bierbeek is vrij toegankelijk voor iedereen. Haar collecties boeken, strips, tijdschriften en audiovisuele materialen, haar dienstverlening en uitbreidingsactiviteiten, worden in een geest van objectiviteit en pluralisme afgestemd op de behoeften aan kennis, cultuur, informatie en ontspanning van de hele bevolking.

Artikel 2. Openingsuren

Hoofdbibliotheek DE BORRE
Speelpleinstraat 10, 3360 Bierbeek (016 26 97 46)

dinsdag : 15.30 – 17.30 u. en 18.00 – 20.00 u.
woensdag : 13.30 – 17.30 u.
donderdag : 15.30 – 17.30 u.
vrijdag : 18.00 – 20.00 u.
zaterdag : 9.30 – 12.00 u.

Bibliotheek KORBEEK-LO
Pastoriestraat 3, 3360 Bierbeek (016 46 33 33)

woensdag : 18.00 – 20.00 u.
zaterdag : 9.30 – 12.00 u.

Voor feest- en verlofdagen kunnen speciale regelingen worden getroffen. Die worden tijdig kenbaar gemaakt.

Artikel 3. Inschrijving en lidgeld

Iedereen kan zich in de bibliotheek laten inschrijven op vertoon van een geldig identiteitsbewijs.
Voor jongeren onder de 12 jaar is de toestemming van één van de ouders vereist.
Vanaf 18 jaar dient een jaarlijks lidgeld van € 2,50 te worden betaald.
Wie zich inschrijft, ontvangt een dienstreglement en een lenerspas. Dit pasje is nodig om materialen te kunnen lenen, en is geldig zowel in de hoofdbibliotheek, in Korbeek-Lo, als in alle bibliotheken aangesloten bij het provinciaal netwerk. Verlies of diefstal van dit pasje moet de lener onmiddellijk aan de bibliotheek signaleren. Tegen betaling van € 2,50 wordt een nieuw pasje uitgereikt.

Artikel 4. Persoonsgegevens

Een adreswijziging van zowel woon- als mailadres moet de lener zo snel mogelijk melden.
De identiteitsgegevens die bij de inschrijving zijn gevraagd worden opgeslagen in een ledenbestand. Elk lid heeft recht op inzage en verbetering van deze gegevens, zoals bepaald door de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Artikel 5. Ontlening van materialen

 Aantal(*) Uitleentermijn Leengeld Boete per eenheid per eenheid

Tot 14 jaar:

Jeugdboeken / Boeken voor adolescenten / Prenten- en kleuterboeken / Jeugdstrips / Jeugdtijdschriften / Vertelplaten: van elk 5, voor 4 weken.
Verteltheatertje: 1, voor 4 weken

Dvd-documentaires / Luisterboeken voor de jeugd: 5, voor 4 weken 
Dvd-jeugdfilms: 5, voor 2 weken

Vanaf 14 jaar ook nog

Boeken / Strips / Tijdschriften voor volwassenen: van elk 5 voor 4 weken

Dvd-documentaires / Luisterboeken voor volwassenen: van elk 5 voor 4 weken
Dvd-films voor volwassenen: 5, voor 2 weken
E-reader (met e-boeken): 1, voor 4 weken

Maximaal aantal, leengeld en boete

Maximaal niet meer dan 20 materialen. Dit aantal geldt voor onze beiden bibliotheken afzonderlijk.
Alles is gratis te leen, behalve de luisterboeken en de dvd-films: 1 euro leengeld.
Bij te laat inleveren geldt voor alle materialen: 20 cent boete per openingsdag.

Voor leners met een fysieke beperking of dyslexie zijn er tevens daisyboeken ter beschikking (zowel voor jongeren als volwassenen): het lenen van deze materialen of van een daisy-toestel is gratis.

Aan bezoekers die actief betrokken zijn bij leesbevordering, aan scholen en instellingen, aan gebruikers van sociale welzijnszorg, aan gemeente- en OCMW-personeel, aan minder-mobiele of nieuwe inwoners, of n.a.v. promotieactiviteiten kunnen afwijkingen worden toegestaan.

Het recentste nummer van tijdschriften wordt niet ontleend: dat blijft ter beschikking in de leeszaal en kan daar worden gelezen.
Elk document of materiaal dat een gebruiker wil lenen moet aan de uitleenbalie worden geregistreerd. De lener kan een ticket opvragen met de titels van de geleende werken en de uiterste datum waarop zij weer ingeleverd moeten zijn.
De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende materialen. Indien hij beschadiging vaststelt, moet hij het personeel daarop attenderen, om nadien niet zelf verantwoordelijk te worden gesteld voor de schade. Bij ernstige beschadiging of verlies van geleende materialen moet de lener als vergoeding de oorspronkelijke aankoopprijs betalen.
Alle materialen dienen met de nodige zorg te worden behandeld. Audiovisuele materialen mogen alleen op een daartoe geschikt toestel worden afgespeeld. De bibliotheek kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor defecten of schade aan afspeelapparatuur van de lener.

Artikel 6. Verlenging en reservering

De uitleentermijn kan maximaal tweemaal worden verlengd. Een verlenging kan door de lener zelf worden uitgevoerd aan de zelfscanbalie of in de online catalogus, maar mag ook telefonisch of via mail worden aangevraagd. Bij audiovisuele materialen is daarbij opnieuw leengeld verschuldigd.
Verlenging is echter alleen mogelijk als de materialen intussen niet door een andere lener werden gereserveerd, en als de uitleentermijn nog niet is verstreken. De uitleentermijn van een e-reader kan niét worden verlengd.
In de online catalogus kan de lener zelf zowel uitgeleende als niet uitgeleende materialen reserveren. Elke reservering kost € 0, 80. Gereserveerde materialen blijven maximaal twee weken ter beschikking van de aanvrager. Ze moeten worden afgehaald in de bibliotheek waar de reservering werd geplaatst. Ook niet afgehaalde reserveringen moeten worden vergoed. Reserveren kan eventueel ook telefonisch of via mail.

Artikel 7. Inleveren van materialen

Materialen moeten worden ingeleverd op de locatie waar ze werden geleend.
Buiten de openingsuren van de hoofdbibliotheek kunnen materialen ook worden terugbezorgd aan het onthaal van de borre of gedeponeerd in de inleverboxen. In Korbeek-Lo is eveneens een inleverbox ter beschikking. De verteltheatertjes en e-readers moeten aan de balie van bib worden ingeleverd.
Bij elke uitlening kan de gebruiker zich vergewissen van de inleverdatum. Indien geleende materialen niet op tijd worden ingeleverd, wordt per mail of per brief een aanmaning gestuurd zodra de termijn meer dan 1 week is verstreken. Zo nodig worden nog een 2de en een 3de aanmaning verstuurd. De verzendingskosten van brieven zijn ten laste van de lener.
Als een lener de geleende materialen 4 weken na de inleverdatum nog niet heeft terug-bezorgd, wordt op zijn kosten aangetekend een aanmaning verstuurd. Volgt hierop nog steeds geen reactie, dan geeft de bibliothecaris de aanmaning door aan de financiële dienst, die verdere stappen zal zetten.

Artikel 8. Gebruik van het Internet

Raadpleging van het internet is gratis. Dat kan in principe op elke beschikbare publieks-pc. Leners die de catalogus willen raadplegen hebben echter altijd voorrang.

Artikel 9. Overige diensten

Elke bezoeker kan voor informatie en begeleiding steeds een beroep doen op het personeel.
Er staat een kopieerapparaat ter beschikking. Elke gebruiker mag kopies maken, tegen € 0,10 per blad, mits inachtneming van de wetgeving op het kopiëren.
Het is tevens mogelijk om catalogus- of Internetprints te maken aan € 0,10 per blad.
Boeken die niet aanwezig zijn in de ene bibliotheek kunnen in andere bibliotheken worden opgevraagd. Voor dit leenverkeer wordt € 1.50 per titel aangerekend.

Artikel 10. Huisregels

Elke bezoeker respecteert de rustige sfeer in de bibliotheek. Telefoneren, roken, eten en drinken zijn niet toegelaten. Er mogen evenmin dieren of hinderlijke voorwerpen worden binnengebracht.
Door zich in te schrijven, verklaart men zich akkoord met dit reglement. Door de bibliotheek te betreden en/of materialen te consulteren, erkent ook de occasionele bezoeker dit reglement.
Wie het reglement niet naleeft of weigert lidgeld, boete of schadevergoedingen te betalen, kan op voorstel van de bibliothecaris en de bibliotheekraad worden geschorst of uitgesloten. De betrokkene wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.
Alle onvoorziene situaties worden door de bibliothecaris geregeld. Mogelijke geschillen die hieruit voortvloeien, kunnen aan het College van Burgemeester en Schepenen worden voorgelegd. Het College beslist hierover na advies van de bibliotheekraad.