Werkgroep mantelzorg

De groep (kwetsbare) ouderen neemt steeds toe, de zorgvraag stijgt en het zorgaanbod is vaak onbekend of onbereikbaar. Door de toenemende aandacht voor de vermaatschappelijking van de zorg en buurtgerichte zorg neemt de rol van een lokaal bestuur toe.

Op initiatief van de Seniorenadviesraad (SAR) en met medewerking van de sociale dienst (OCMW) werd daarom, op 14.12 2015, de werkgroep ‘Mantelzorg’ opgericht, om van bij de start in te pikken op het ‘mantelzorgplan ‘ en zo van onze gemeente een ‘mantelzorgvriendelijke gemeente’ te maken. 

Bij de reorganisatie van de eerstelijnszorg zullen mantelzorgers betrokken worden als volwaardige partners in de zorg. Het is een goede zaak dat zij de waardering en het respect krijgen dat ze verdienen. Maar de vraag dringt zich op of de mantelzorgers, op wie een belangrijke taak rust, voldoende ondersteund worden zodat hun draaglast/draagkracht in evenwicht kan blijven. 

Binnen onze werkgroep willen we er naar streven dat alle mantelzorgers, ongeacht hun leeftijd of de leeftijd van de zorgbehoevende persoon, op een laagdrempelige manier de weg vinden naar een antwoord op hun vragen zodat aan hun specifieke noden kan worden tegemoet gekomen. Hiertoe willen we op de eerste plaats hun profiel opmaken. Wie zijn ze en wat zijn hun reële noden, vragen, problemen, bezorgdheden. We willen hen leren kennen, hen uit hun isolement halen.

In elke deelgemeente werd een zorgpostbus opgesteld waar iedereen, al of niet anoniem, vragen of suggesties kan deponeren die met de nodige discretie door de sociale dienst opgehaald en behandeld worden. Deze is eveneens digitaal beschikbaar zorgpostbus@bierbeek.be

Op die manier willen we een platform uitbouwen dat:

  • alle informatie omtrent het zorgaanbod bereikbaar maakt: www.expertisepuntmantelzorg.be, www.desocialekaart.be, www.onszorgnetwerk.be 
  • een antwoord geeft op vragen met betrekking tot de zorg;
  • een oplossing aanreikt voor problemen (fysieke of mentale ondersteuning);
  • alle informatie verstrekt omtrent premies en tegemoetkomingen https://www.bierbeek.be/aanvragen-tegemoetkomingen
  • initiatieven neemt en ondersteunt die de leefruimte, de mobiliteit verbeteren, de drempel(vrees) verlagen, buurtgerichte ondersteuning ontplooien en zo het sociaal isolement tegengaan.
  • een communicatiekanaal creëert tussen alle initiatiefnemers en verenigingen voor mantelzorg en het doelpubliek (zodat overlapping wordt vermeden en samenwerking bevorderd)

Wij verwelkomen graag nieuwe kandidaten die hun ervaring en expertise willen inzetten, graag meewerken aan het zoeken naar oplossingen en meehelpen aan het ‘delen van de zorg’, hetzij als lid van onze werkgroep, hetzij als vrijwilliger bij één van de sociale projecten van de gemeente en het OCMW.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met maatschappelijk werker Stefanie Lelievre (stefanie.lelievre@ocmwbierbeek.be of 016 46 10 74).