Verbroedering met Oña

Uitwisseling centraal

De verbroedering gaat natuurlijk veel ruimer dan alleen maar de gemeentelijke mandatarissen en ambtenaren. Het moet een boeiende samenwerking worden tussen alle geïnteresseerde inwoners en verenigingen. Om die reden stimuleert Bierbeek de uitwisseling tussen de scholen in Bierbeek en Oña en ook de jongerenuitwisseling. Ook een aantal verenigingen hebben reeds contacten gelegd.
De verbroedering wordt gedragen door een groep van enthousiaste vrijwilligers. Zij hebben zich verenigd in het Verbroederingscomité: meer info hierover op de link verbroederingscomité.

Korte historiek van de verbroedering

De gemeenten Oña en Bierbeek hebben sinds 1998 een verbroederingsrelatie. Deze verbroedering ontstond op vraag van het Kanton Oña (burgemeester Germania Ullauri), dat als jonge gemeente (autonoom in mei 1991) op zoek was naar ondersteuningsmogelijkheden. Binnen de gemeentelijke Raad voor Internationale Samenwerking in Bierbeek (GRIS, toen Derde Wereldraad), zag men het concept van een duurzame verbroedering ’van dorp tot dorp' als een alternatief voor de korte termijnprojecten die men tot dan toe ondersteunde. Enkele gemeenschappelijke kenmerken maakten dat Oña en Bierbeek mekaar vonden als zustergemeenten: de grootte-orde van de bevolking, een vrouwelijke burgemeester, het landelijk karakter, de problematiek van duurzaam waterbeheer, de nabijheid van een universiteitsstad,...

Wat gebeurde er ondertussen?

 • 1998-2001: de eerste persoonlijke contacten werden gelegd en er werd een poging ondernomen een uitwisseling tussen scholen op te zetten. Er was in deze fase een zeer beperkte sociale basis voor de verbroedering, zowel politiek als binnen de administratie en de civiele maatschappij. In 2000 werd de samenwerking officieel bevestigd met een eerste overeenkomst, die in 2007 verlengd en geactualiseerd werd.
 • 2002-2005: een eerste doorbraak: dank zij het project rond drinkwater en sanitatie i.s.m. het consortium Protos-CEDIR en de Vakgroep Organisatiebegeleiding van de Universiteit van Cuenca (ACORDES) en met de steun van het federaal programma gemeentelijke internationale samenwerking (GIS), werd de sociale basis sterk uitgebreid en kwam er meer betrokkenheid van het lokaal bestuur van Oña. De externe partners (Protos, ACORDES) hadden een bepalende rol en er was nog weinig betrokkenheid van ambtenaren.
 • Vanaf 2005 nam Bierbeek deel aan het Vlaams convenant Ontwikkelingssamenwerking en kon de samenwerking uitgebreid worden naar de sectoren onderwijs (projecten Promebaz en Escuelas Verdes, m.m.v. VVOB) en jeugdwerk en werd gestart met jongerenuitwisselingen. Er was ook contact en steun tussen vrouwenverenigingen van Bierbeek met de vrouwen van de weefcoöperatie Hatun Condor.
 • 2006-2007: een tweede doorbraak: wederzijdse bezoeken door politici, gemeenteambtenaren, en vrijwilligers uit diverse organisaties, de aanwerving van een Spaanssprekend ambtenaar in Bierbeek, permanent internet, en organisatorische maatregelen in Oña maakten een sterkere betrokkenheid van ambtenaren en een betere directe communicatie mogelijk. Het sociale draagvlak nam uitbreiding.
 • Begin 2007 werd in beide gemeenten een grondige participatieve evaluatie gehouden van de verbroedering. Op basis van deze evaluatie besloten Oña en Bierbeek de samenwerking voort te zetten als gelijkwaardige partners en volgens de visie die uiteengezet wordt in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor 2008-2013. Met steun van het federaal programma GIS werd substantieel bijgedragen tot de restauratie van het cultuurpatrimonium ’La Bella de París', dat met bijkomende steun van het Ecuadoraanse Ministerie van Cultuur uitgebouwd werd tot een Intercultureel Centrum.
 • In 2009 wordt er een nieuw lokaal bestuur verkozen in Oña dat beslist de verbroederingsrelatie voort te zetten en te versterken. Burgemeester werd Eddy Erraez.
 • 2008-2010: de prioritaire thema's in de huidige samenwerking zijn:
  -- Water en milieu(drinkwater, sanitatie, waterzuivering); gemeenschapsorganisatie en participatief beheer van de waterinfrastructuur via waterraden en koepelstructuur COPLAV.
  -- Milieueducatie (Programma Escuelas Verdes) en uitwisseling tussen scholen van Oña en Bierbeek, o.m. via blog.
  -- Vormings- en uitwisselingsproces van jongeren: zowel in Oña als in Bierbeek heeft zich in het kader van de verbroedering een jongerengroep gevormd, die zich - vooral in Oña - voorbereidt op een actief engagement in de gemeenschap. Samen met de jeugdwerkingen van andere stedenbanden in Nicaragua, Bolivië en Peru, ontstond het netwerk JOPAC, Jóvenes para el Cambio/Jongeren voor verandering.
 • Vanaf 2011 wordt het thema van gemeenschapstoerisme als duurzaam economisch alternatief belangrijker in de samenwerking. Als resultaat daarvan gaat een groep van 14 vrijwilligers 'op reis' naar Ecuador. Met behulp van federale subsidies wordt ook gestart met een programma voor de opmaak van een plan voor ruimtelijke ordening voor het kanton Oña.
 • Naast uitwisseling en overleg resulteert de samenwerking ook in een serieuze capaciteitsopbouw van het lokaal bestuur in Oña. Beide gemeenten kozen voor de thema's ruimtelijke ordening en afvalpreventie.
 • In 2014 waren er opnieuw gemeenteraadsverkiezingen en werd Germania Ullauri opnieuw burgemeester. Begin 2015 werd een nieuw samenwerkingsakkoord getekend tussen Bierbeek en Oña.
 • Naar aanleiding van 15 jaar verbroedering met Oña werkten 20 amateurfotografen uit Oña en Bierbeek o.l.v. Jan Crab samen voor een fototentoonstelling en de uitgave van een fotoboek. Dit vormt een kleurrijk mozaïek van indrukken en ervaringen, dromen en projecten, ingeloste verwachtingen en vergeefse probeersels. Het fotoboek is te koop voor € 10 en er zijn ook nog een aantal reproducties van foto's te koop.
 • In 2018 vierden we 20 jaar verbroedering. Het geplande delegatiebezoek van burgemeester Germania werd feestelijker gemaakt met een feestmaal en een spetterend optreden, er was een tentoonstelling 'Duurzame Dorpen' in de borre en er werd een waterwandeling voorgesteld. Je kan deze kopen voor € 3 bij de dienst toerisme in de borre of bij de Dienst internationale samenwerking.
 • Vervolgens waren er ook verkiezingen in Ecuador: burgemeester Germania kwam niet meer op. Als nieuwe burgemeester trad Ivan Ullauri in mei 2019 aan.

Meewerken? Geïnteresseerden kunnen meedoen met het Verbroederingscomité Bierbeek-Oña - meer info bij voorzitter Stien Claus - claus.stien@skynet.be. Jongeren kunnen meewerken aan de jongerenuitwisseling en er is ook een scholenband.