Overzicht goede doelen

Hier vind je een overzicht van de goede doelen waarvoor je geld kan inzamelen tijdens de warmste week.

 

Amber vzw 

Amber vzw is een ambulante begeleidingsdienst uit regio Leuven. Ze zijn door het Agentschap Jongerenwelzijn erkend als organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg voor mobiele begeleiding van gezinnen en jongeren. Hun doelgroep zijn kwetsbare gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar en kwetsbare jongeren die zelfstandig willen gaan wonen. Jaarlijks begeleidt Amber vzw in totaal een 60-tal gezinnen en een 35-tal jongeren.

Via sponsoring en giften kan de vzw specifieke projecten realiseren of inspelen op de noden van onze jongeren en gezinnen: aankopen van startpakketten voor jongeren, ondersteunen van hobby ’s en kampen voor kinderen, aankopen van didactisch begeleidingsmateriaal, inrichting van een doorgangsstudio, enz.

Ave Regina

Ave Regina vzw is een begeleidingscentrum in Lovenjoel. Ave Regina biedt kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking en/of gedrags- en emotionele problemen. Bij het verlenen van zorg en ondersteuning staat het belang van de cliënten steeds centraal.

Met de opbrengst van de Warmste Week wil Ave Regina twee projecten realiseren:

  1. Binnen de jongerenzorg worden kinderen en jongeren met gedrags-en emotionele moeilijkheden geholpen. Bewegen is voor deze kinderen en jongeren heel belangrijke uitlaatklep, voor kleine en grote emoties. De jongeren fietsen graag, maar ave regina heeft onvoldoende materiaal om echte fietstochten te maken. Ze zijn dan ook op zoek naar degelijke, persoonlijke fietsen.
  2. Binnen de volwassenenzorg begeleidt Ave Regina cliënten met een verstandelijke beperking. We zoeken sponsoring voor de verdere realisatie van de belevingstuin in de Vlasselaar voor onze cliënten met een zwaardere ondersteuningsnood.

Het Balanske

Het Balanske is een activiteitencentrum voor personen met een handicap, in Tielt-Winge. Het centrum wil in de eerste plaats een plek zijn waar ouders van een kind met een handicap steun vinden. Het Balanske wil de draagkracht van deze gezinnen ondersteunen door tal van initiatieven op poten te zetten, maar ook als ontmoetingsplek voor gezinnen onderling. Ze kunnen bij elkaar komen voor vorming, een babbel, een kop koffie ….Ook voor de kinderen zelf heeft Het balanske heel wat in petto. door alle activiteiten die aangeboden worden, ontdekken de kinderen er een nieuwe wereld! Op deze manier kan iedereen energie opdoen voor het dagelijkse leven!

Berrefonds

Het Berrefonds biedt met een herinneringskoffertje, koesterkoffer, praatgroepen en nazorg steun op maat aan de ouders, broers en zussen die geconfronteerd worden met het verlies van een kindje.

De missie van het Berrefonds is om het rouwproces van jonge gezinnen bij het verlies van een kindje te ondersteunen. Daarbij zijn warmte, hoop en geborgenheid onze kernwaarden. Bij alles wat we organiseren of ontwikkelen staan die waarden centraal. We willen vooral verbinding creëren binnen het gezin en zorg dragen voor ouders en hun entourage. Zorg dragen voor elkaar.Het Berrefonds wil ook een heel open organisatie zijn. We bieden dankzij onze praatgroepen vaak letterlijk een luisterend oor. Maar we staan ook heel erg open voor vragen en initiatieven van ouders. We willen graag een forum zijn waar lotgenoten elkaar kunnen vinden en zich geborgen voelen. Wij willen troost brengen, maar ook kleine sprankeltjes hoop.Hoe we dat elke dag proberen te doen, ontdek je hier.
We zijn er van overtuigd dat de zorg voor gezinnen die geconfronteerd worden met het verlies van een kindje, de beste omkadering verdient. In de toekomst willen we dan ook heel graag onze samenwerking met gelijkaardige initiatieven als het onze verder uitbouwen.
 

Crohn Colitis ulcerosa

Het wordt voor een patiëntenvereniging zoals de Crohn en Colitis ulcerosa Vereniging vzw steeds moeilijker om de leden een waardevol tijdschrift, informatieve folders en kwaliteitsvolle service te bieden zonder daarbij beroep te doen op financiële steun. Ook het inrichten van informatienamiddagen, het updaten, vernieuwen en in stand houden van de website en het organiseren van een jaarlijkse Studie- en Ontmoetingsdag vergen een grote financiële inspanning.

De jaarlijkse onderzoekbeurzen die toegekend worden aan jonge artsen en wetenschappers, die, door onderzoek naar oorzaken en nieuwe behandelingen het lot van mensen met Ziekte van Crohn en Colitis ulcerosa trachten te verbeteren, worden zeer gewaardeerd.

Deboeshoeve 

Deboeshoeve als zorgboerderij is een landbouwbedrijf waar mensen met een integratieproblematiek (omwille van ziekte, handicap of een problematische opvoedingssituatie) via aangepaste dagbesteding geholpen worden om zich in de mate van het mogelijke te (re)integreren in de samenleving. Mensen kunnen er deelnemen aan de dagdagelijkse activiteiten van de boerderij. Het biedt een rustige omgeving waar ze in contact kunnen komen met anderen, met dieren en met de natuur. Ver weg van alle drukte en stress waar we dagelijks mee te maken hebben. de positieve invloed ervan is werkelijk zichtbaar.

Join2Bike (Belgian Power vzw)

Join2bike is een beweegproject bedoeld om mensen te helpen op een gezonde manier te sporten, vooral door te fietsen. Een fietsclub dus, maar geen gewone. Bij Join2bike staat niet de prestatie centraal, ze zijn niet competitief ingesteld. In die zin biedt Join2bike een alternatief voor de klassieke wielertoeristenclub, waar de snelheden voor sommigen misschien wat te hoog liggen en deelnemers schrik hebben om achterop te raken

Join2bike wil iedereen laten genieten van het fietsen. daarbij gaan ze geen enkele uitdaging uit de weg: iedereen is welkom, man of vrouw, jong of oud, fysiek beperkt of niet. door samen te trainen werken ze aan hun fysieke gezondheid én verbeteren ze hun mentale kracht.

KiKOV Leuven

KiKOV-Leuven is de Kinderkanker Oudervereniging verbonden met UZ Gasthuisberg in Leuven. KiKOV-Leuven wil een warm netwerk creëren tussen en voor gezinnen met een kind dat kanker heeft, gehad heeft, of eraan overleden is. Ouders en jongeren kunnen elkaar helpen en steunen, als ‘ervaringsdeskundigen’.

KiKOV-Leuven organiseert activiteiten voor gezinnen, voor kinderen, voor jongeren, en voor ouders van kinderen die overleden zijn. We nodigen gezinnen uit in Villa Rozenrood, en ondersteunen het psychologenteam van Gasthuisberg door publicaties aan te kopen. en meer... de organisatie wordt gedragen door vrijwilligers en steunt op giften van personen, van organisaties, van bedrijven.

Overdruksyndroom & Tarlov cysten vzw

Deze vzw wil Tarlov-cysten en het overdruksyndroom bekend maken door een zo groot mogelijke doelgroep te informeren over deze tot nog toe onvoldoende gekende invaliderende chronische pijnaandoening. Ook willen ze informatie verstrekken aan patiënten en hun achterban. En tenslotte wetenschappelijk onderzoek financieren naar de oorzaak, de onderliggende mechanismen en de behandeling.

De Spiegel 

De Spiegel is een behandelcentrum voor mensen met een problematiek van verslaving. In de ambulante centra te Asse, Halle en Kessel-Lo biedt een multidisciplinair team van artsen, psychologen en maatschappelijk werkers individuele begeleiding aan iedereen die problemen ervaart door het overmatige gebruik van drugs of medicatie. Ook het netwerk (ouders, partner,...) van de verslaafde persoon kan bij de spiegel terecht voor raad, begeleiding en informatie.

Stichting Delacroix 

Een warme thuis voor kinderen en volwassenen met matig tot diep verstandelijke beperking en voor personen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Wanneer een persoon met een beperking niet meer enkel door zijn directe omgeving (zijn familie) of door eerstelijnsdiensten (Familiehulp, thuisverpleging…..) ondersteund kan worden, neemt deze stichting de zorg mee op. In samenspraak met de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger, wordt afgetoetst welke gespecialiseerde zorg gewenst is en in welke frequentie. Een plek om te ontwikkelen, maar ook om te genieten.

Te Gek!?

Eigenlijk is het té gek om los te lopen: over ernstige psychische problemen wordt amper gepraat, terwijl ongeveer één op vier personen in belgië ermee te maken krijgt. dat is onrustwekkend veel. Het overkomt niet alleen anderen maar ook onszelf, onze kinderen, ouders, familie, vrienden, buren, kennissen... En toch wordt er nog steeds met mondjesmaat over gepraat. die schroom is het gevolg van hardnekkige vooroordelen, stigmatisering, schaamte en een gebrek aan kennis. Helaas weerhoudt ze mensen er vaak van om over hun problemen te praten of tijdig hulp te zoeken, met alle gevolgen van dien.

Het project Te Gek!? wil die drempel slopen. Het tracht geestelijke gezondheid bespreekbaar te maken en streeft naar een juiste kijk op mensen met psychische problemen. Te Gek!? zet hiervoor al jaren grootschalige campagnes op om de beeldvorming rond geestelijke gezondheid in Vlaanderen juister af te stellen.

Villa Rozenrood

Villa Rozenrood is een zorghotel voor gezinnen met ernstig zieke of zorgbehoevende kinderen. Zowel het zorgkind als de ouders, broers en zussen kunnen even de dagelijkse zorgen achter zich laten. Villa Rozenrood biedt ook de mogelijkheid om kinderen alleen op te vangen en de zorg optimaal verder te zetten, zodat ouders op adem kunnen komen of gewoon even de reeds lang uitgestelde klussen kunnen opknappen.

De vrienden van Jambiani

Bierbekenaar Paul Ameye richtte deze 4de pijlerorganisatie op. de vzw ondersteunt een secundaire school, plaatselijke economische activiteiten (waaronder een landbouwcoöperatieve) en een plaatselijk medisch centrum in het dorp Jambiani in Zanzibar. daarnaast worden de laatste jaren ook andere secundaire scholen in het Zuid-district gesteund.

Het Zavelhuis

De overheid kan niet voldoen aan de opvang en woningnood voor mensen met een beperking. Project het Zavelhuis is geïnspireerd op recente initiatieven waarin de zorgsector én geëngageerde privépersonen de handen in elkaar slaan. Samen willen ze een oplossing vinden voor het probleem van de verontrustend lange wachtlijsten voor deze mensen.

Het Zavelhuis wil in regio groot Leuven een professionele en kwaliteitsvolle dagopvang uitbouwen, gecombineerd met een woonfunctie dicht bij het bestaande sociale en familiale netwerk van de persoon met een beperking.