Leegstand

Sinds 1 januari 2010 is de inventarisatie van de leegstaande woningen en gebouwen een gemeentelijke bevoegdheid.

Het Vlaamse decreet betreffende het grond- en pandenbeleid legt de gemeenten de verplichting op om alle leegstaande gebouwen en woningen te inventariseren en op te nemen in een zogenaamd 'leegstandsregister'. Woningen of gebouwen worden als leegstaand beschouwd wanneer zij gedurende minstens twaalf opeenvo
lgende maanden niet gebruikt worden.

De gemeenteraad dient in een reglement vast te leggen op basis van welke indicaties een gebouw of woning als 'leegstaand' wordt beschouwd. Bierbeek en de vijf andere gemeenten uit het intergemeentelijk woonproject (Oud-Heverlee, Bertem, Boutersem, Rotselaar en Haacht) hebben hetzelfde reglement aangenomen.

Voor het bepalen van de leegstand baseren we ons o.a. op het bevolkingsregister, op het ontbreken van aansluitingen op nutsvoorzieningen, op het uitpuilen of ontbreken van een brievenbus, op verwaarlozing van het pand, op langdurig neergelaten rolluiken enz. Deze vaststelling wordt beschreven in een administratieve akte, waarin onder meer ook foto's zijn opgenomen. Deze akte wordt door de gemeentelijke administratie verstuurd naar de eigenaar van het leegstaand gebouw. Hij kan daar nog wel beroep tegen aantekenen bij het college van burgemeester en schepenen. Als hij geen beroep aantekent of als het beroep verworpen wordt, dan wordt het pand effectief opgenomen in het leegstandsregister.

De gemeente Bierbeek heeft op 31 mei 2012 een heffingsreglement goedgekeurd voor gebouwen en woningen opgenomen in het leegstandsregister. Voor meer informatie over dit leegstandsregister of over de vele premies voor het verbeteren van de woonkwaliteit kan je terecht bij het Wooninfopunt.

Hieronder vind je de een brochure, modeldocumenten en de betreffende reglementen.