Herinrichting Tiensesteenweg (N3) tussen Molenbeek en grens Boutersem

In de maand februari worden een tiental proefsleuven gemaakt om de exacte ligging van kabels, riolering, buizen waterleiding van nutsmaatschappijen te kunnen lokaliseren. Zo kan er verder gewerkt worden aan het voorontwerp van dit project.

Wat en waarom: de herinrichting Tiensesteenweg over 1,7 km

In overleg met de gemeente Bierbeek wordt de Tiensesteenweg (N3) tussen de Molenbeek aan het natuurgebied Koebos/Langebos en de grens met Boutersem ter hoogte van de veldweg ‘Bost’ heringericht over een lengte van 1,7 kilometer. Wegen en Verkeer wil met deze vernieuwing de typische oude steenweg veiliger maken voor alle weggebruikers, met extra aandacht voor voetgangers en fietsers. Het wegbeeld van de steenweg zal in de toekomst groener ogen door de extra aanleg van 78 bomen. De kruispunten van de Tiensesteenweg met de Latstraat en de Zielenberg en met de Kerselaarlaan en Gravenveldstraat worden veiliger heraangelegd voor de toekomst. De omgeving zal minder geluidshinder ondervinden door de aanpassing van de rijweg van beton naar asfalt.

Deze herinrichting omvat:

 • Nieuwe gescheiden fietspaden: Wegen en Verkeer start met de aanleg van nieuwe gescheiden fietspaden ter hoogte van de Molenbeek waar de gescheiden fietspaden in Lovenjoel momenteel overgaan in een fietspad vlak naast de rijweg. Om de veiligheid voor fietsers te verhogen, worden de fietspaden in de toekomst volledig afgescheiden van het autoverkeer door middel van een groene zone. Waar er voldoende ruimte is wordt het fietspad volledig achter de bomenrij aangelegd.
  De fietspaden worden in beton heraangelegd en krijgen ter hoogte van kruisingen met straten een rode overlaging. De aanleg in beton is een bewuste keuze om om het fietspad beter bestand te maken tegen boomwortels die kunnen omhoog groeien langsheen het natuurgebied Koebos/Langebos. Sommige bomen zullen gerooid worden om plaats te maken voor het fietspad. In totaal worden er meer bomen geplant dan er gerooid zullen worden. De nieuwe fietspaden zullen een breedte hebben van ongeveer 2 meter.

 • Aanleg voetpad kant woningen: aan het bebouwde stuk langsheen de projectzone wordt een nieuw voetpad aangelegd.

 • Aan de startzone van het project ter hoogte van de Molenbeek en vlak aan het natuurdomein Koebos/Langebos wordt onder de rijweg een ecotunnel aangelegd om kleine overstekende dieren zoals kikkers en … een veilige oversteek te bieden.

 • Middeneiland met voetgangersoversteek ter hoogte van
  • ? kruispunt met de Kerselaarlaan en Gravenveldstraat
  • ? kruispunt Latstraat en Zielenberg met de Tiensesteenweg:
   Beide kruispunten worden veiliger en overzichtelijker door de aanleg van een middeneiland met voetgangersoversteek. Daardoor kunnen voetgangers de steenweg in 2 keer oversteken en ontstaat er een poorteffect waarbij automobilisten aangespoord worden om te vertragen ter hoogte van de oversteek en bushaltes.

 • Omvorming bushaltes: Het perron van de bushaltes ‘Lovenjoel Oude Baan’ en ‘Lovenjoel Zielenberg’ worden aangepast naar een verhoogd perron, zodat iedereen drempelloos de bus kan nemen. Het fietspad wordt achter de bushalte aangelegd, zodat er geen conflicten kunnen zijn tussen reizigers die afstappen van de bus en voorbijrijdende fietsers. Daarbij worden beide haltes ‘Lovenjoel Zielenberg’ in de richting van Tienen verlegd na het kruispunt met de Latstraat en de Zielenberg, zodat klanten van de Lijn ook veiliger de steenweg kunnen oversteken ter hoogte van de aangepaste bushaltes. In de toekomst zullen alle bussen op de rijweg stoppen aan de verhoogde perrons. Op die manier kunnen de bussen van De Lijn zich in beide richtingen vlotter en stipter verplaatsen.

 • Vernieuwing van de rijweg: in dezelfde zone wordt de rijweg in beton volledig opgebroken en vanaf de fundering opnieuw opgebouwd en afgewerkt in asfalt. Dat betekent minder geluidshinder voor de omwonenden langsheen de steenweg. De snelheid van de Tiensesteenweg blijft in deze zone begrensd tot 70 km/u.

 • Aanpassing van bermen en grachten: langsheen de projectzone worden de grachten aangepast. Dat kan afhankelijk van het ontwerp gaan van een herprofilering, het openleggen, inbuizen of dempen van grachten. Ook worden er nieuwe kopmuren voorzien waar nodig. Een kopmuur is een betonnen constructie die de overgang vormt tussen een open waterloop en de overwelving van die waterloop door middel van rioleringsbuizen.

 • Vernieuwde riolering: Over de volledige projectzone wordt de riolering door de gemeente Bierbeek heraangelegd. Er komt een gescheiden riolering, wat betekent dat regenwater en afvalwater in de toekomst gescheiden worden afgevoerd. Dat is beter voor het leefmilieu.

  Lees meer over de voordelen van gescheiden waterafvoer op de website van Aquafin.

 • Vergroening en deel ontharding van de steenweg: door de heraanleg moeten 32 bomen plaats ruimen voor het fietspad. 27 bomen daarvan worden vervangen. Over de hele projectzone worden er dan meer bomen geplant dan gerooid, want er worden 78 bomen extra geplant. De bestaande 111 bomen worden zoveel mogelijk gespaard en onderzocht door een boomchirurg op mogelijke ziekten. In totaal zullen er dan 184 bomen verder groeien en bloeien langsheen dit 1,7 km lange stuk van de Tiensesteenweg.

 • Aan de aansluiting van de Parklaan op de Tiensesteenweg wordt er 300m² oppervlakte onthard en wordt de Parklaan teruggebracht naar een breedte van 6 meter.

Timing en impact

Wegen en Verkeer is met alle betrokken partners nog in overleg over het ontwerpplan. Als het voorontwerp goedgekeurd is, kan het project naar een volgende fase. Dan worden de perceelsgrenzen bepaald, zodat duidelijk is waar het openbaar domein start en de privé-eigendom eindigt.

Nadien kan er een onteigeningsplan opgemaakt worden. De onteigeningen betreffen hoofdzakelijk onbebouwde percelen en in mindere mate delen van voortuinen. Wanneer het onteigeningsplan volledig klaar is, zijn de nieuwe eigendomsgrenzen bepaald en worden de betrokkenen persoonlijk uitgenodigd. Vlak daarna worden omwonenden in de projectzone en andere geïnteresseerden ook uitgenodigd voor een infosessie die eindigt met een vragenronde. Deze infosessies worden in het voorjaar van 2022 voorzien, afhankelijk van de vordering van het project.

Wanneer het definitieve ontwerp klaar zal zijn en wanneer de werken effectief uitgevoerd zullen worden, is vandaag nog niet bekend.

Met vragen kan je terecht bij de dienst Openbare Werken (Vlaanderen): 

016 66 57 50 - www.meldpuntwegen.be

Meer info over dit project vind je op https://wegenenverkeer.be/werken/herinrichting-tiensesteenweg-tussen-de-molenbeek-en-de-grens-met-boutersem