Gezocht: diensthoofd openbare werken (voltijds)

Als diensthoofd Openbare Werken onderneem je acties om de werken in onze gemeente te organiseren, ofwel in eigen beheer ofwel via een aanbesteding. Bij werken in eigen beheer sta je mee in voor het aansturen, begeleiden en ondersteunen van de uitvoerende medewerkers.

Dit alles doe je op een kwaliteitsvolle wijze met oog op een optimale klantgerichtheid voor de burger. Je neemt een actieve, beleidsondersteunende rol aan. Je legt de link tussen het beleid en de uitvoering en je zorgt voor een samenhangend lokaal beleid tussen de verschillende interne en externe partners.

Als diensthoofd ben je lid van het gemeentelijk managementteam.

Onderaan vind je de functiebeschrijving en de selectiecriteria

Kandidaten moeten :

  1. een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie
  2. de burgerlijke en politieke rechten genieten
  3. medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie
  4. voldoen aan de vereiste over de taalkennis (kennis van het Nederlands op minstens niveau C1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen vereist voor de vaardigheden lezen en luisteren en de kennis op minstens niveau B2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen voor de vaardigheden spreken en schrijven)
  5. in het bezit zijn van een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs
  6. minimaal 4 jaren relevante beroepservaring hebben
  7. slagen voor de selectieprocedure (schriftelijke en mondelinge proef en een assessment center)

Solliciteren?

Kandidatuur uiterlijk op 31 juli 2020:
- indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Speelpleinstraat 8 te 3360 Bierbeek vergezeld van een uitgebreid cv, een kopie van het vereiste diploma en een recent uittreksel uit het strafregister (max. 3 maanden oud).
- of gebruik het online sollicitatieformulier online deze pagina (de hierboven vermelde documenten dienen ook hier verplicht te worden bijgevoegd).

Inlichtingen 

personeelsdienst – 016 46 87 71 – personeel@bierbeek.be