Gezocht: diensthoofd Welzijn

EEN DIENSTHOOFD WELZIJN in statutair verband (A1a-A3a)

Hoofddoel

Als diensthoofd Welzijn sta je in voor de leiding en coördinatie van de dienst Welzijn. De dienst Welzijn omvat de sociale dienst en de thuiszorgdienst van het OCMW en de gemeentelijke dienst Welzijns- en gezondheidsbeleid (samen een 20-tal medewerkers).

Je stuurt de medewerkers van de dienst aan, biedt ondersteuning, coacht en adviseert de medewerkers. Dit doe je op een kwaliteitsvolle manier met een optimale klantgerichtheid als doel. Je neemt een beleidsondersteunende rol aan waarbij je het beleid adviseert, beleidsvoorstellen formuleert, de beleidsvoering opvolgt, evalueert en bijstuurt. Je legt de link tussen het beleid en de uitvoering en je zorgt voor een samenhangend lokaal beleid tussen de verschillende interne en externe partners.

Als diensthoofd ben je lid van het managementteam.

Onderaan vind je de functiebeschrijving en de selectiecriteria

Kandidaten moeten :

  1. een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie
  2. de burgerlijke en politieke rechten genieten
  3. medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie
  4. voldoen aan de vereiste over de taalkennis (kennis van het Nederlands op minstens niveau C1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen vereist voor de vaardigheden lezen en luisteren en de kennis op minstens niveau B2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen voor de vaardigheden spreken en schrijven)
  5. in het bezit zijn van een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs
  6. twee jaar relevante en aantoonbare ervaring hebben in de sociale/welzijnssector of bij een openbare sector of in een soortgelijke functie (welzijn)
  7. slagen voor de selectieprocedure (schriftelijke & mondelinge proef en assessment center)

Indiensttreding: januari 2021

Solliciteren?

Kandidatuur uiterlijk op 30 september 2020:
- indienen bij het Vast Bureau, Speelpleinstraat 8 te 3360 Bierbeek vergezeld van een uitgebreid cv, een kopie van het vereiste diploma en een recent uittreksel uit het strafregister (max. 3 maanden oud).
- of gebruik het online sollicitatieformulier online deze pagina (de hierboven vermelde documenten dienen ook hier verplicht te worden bijgevoegd).

Inlichtingen 

personeelsdienst – 016 46 87 71 – personeel@bierbeek.be