Gezocht: administratief medewerker burgerzaken

De dienst burgerzaken staat in voor het voeren van de bevolkingsboekhouding overeenkomstig de wetgeving m.b.t. het houden van de bevolkings- en vreemdelingenregisters, het organiseren en coördineren van de verkiezingen (op gemeentelijk vlak) en voor een aantal aanverwante taken zoals de uitreiking en de verwerking van identiteitsdocumenten en vreemdelingenkaarten, reispaspoorten en rijbewijzen, uittreksels uit het strafregister, het opmaken van de aktes van burgerlijke stand,…

Daarnaast staat de dienst in voor de opvolging van de wetgeving rond burgerzaken (burgerlijke stand, bevolking en reispaspoorten, vreemdelingen en rijbewijs) en het beheren van de dossiers met betrekking tot de dienst burgerzaken.

Van de medewerker wordt verwacht dat hij/zij de complexe materie die te maken heeft met de aspecten bevolking/burgerlijke stand beheerst en op een vlotte, professionele, vriendelijke en heldere wijze kan communiceren met de burger aan het loket, rekening houdend met de privacy van de betrokkenen.

Er wordt ook verwacht dat de medewerker zich de toenemende digitalisering van de aspecten van zijn functie eigen maakt.

Deze vacature betreft een voltijdse medewerker op niveau C1-C3 in contractueel verband (met aanleg van een wervingsreserve van 3 jaar).

Onderaan deze pagina kan je de functiebeschrijving en de selectiecriteria downloaden

Kandidaten moeten :

  1. een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie
  2. de burgerlijke en politieke rechten genieten
  3. medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie
  4. voldoen aan de vereiste over de taalkennis (kennis van het Nederlands op minstens niveau B2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen vereist voor de vaardigheden lezen en luisteren en de kennis op minstens niveau B2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen voor de vaardigheden spreken en schrijven)
  5. in het bezit zijn van een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs
  6. slagen voor de selectieprocedure (schriftelijke en mondelinge proef, eventueel voorafgegaan door een preselectie)
  7. bereid zijn om avond- en weekendwerk te verrrichten

Indiensttreding: januari 2021

Solliciteren?

Kandidatuur uiterlijk op 15 oktober 2020:
- indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Speelpleinstraat 8 te 3360 Bierbeek vergezeld van een uitgebreid cv, een kopie van het vereiste diploma en een recent uittreksel uit het strafregister (max. 3 maanden oud).
- of gebruik het online sollicitatieformulier online deze pagina (de hierboven vermelde documenten dienen ook hier verplicht te worden bijgevoegd).

Inlichtingen 

personeelsdienst – 016 46 87 71 – personeel@bierbeek.be