Aanwerving 2020: diensthoofden

De gemeente en het OCMW van Bierbeek werven aan

EEN VOLTIJDS DIENSTHOOFD ALGEMENE ZAKEN (A1a-A3a) (m/v) BIJ DE GEMEENTE
EEN VOLTIJDS DIENSTHOOFD WELZIJN (A1a-A3a) (m/v) BIJ HET OCMW

IN STATUTAIR VERBAND (met aanleg wervingsreserve van 3 jaar)

Hoofddoel van de functie :

Als diensthoofd Algemene Zaken sta je in voor de leiding en coördinatie van de dienst Algemene Zaken. De dienst Algemene Zaken omvat de dienst interne zaken, de dienst externe zaken en de dienst burgerzaken (samen een 10-tal medewerkers).

Als diensthoofd Welzijn sta je in voor de leiding en coördinatie van de dienst Welzijn. De dienst Welzijn omvat de sociale dienst en de thuiszorgdienst van het OCMW en de gemeentelijke dienst Welzijns- en gezondheidsbeleid (samen een 20-tal medewerkers).

Je stuurt de medewerkers van de dienst aan, biedt ondersteuning, coacht en adviseert de medewerkers. Dit doe je op een kwaliteitsvolle manier met een optimale klantgerichtheid als doel. Je neemt een beleidsondersteunende rol aan waarbij je het beleid adviseert, beleidsvoorstellen formuleert, de beleidsvoering opvolgt, evalueert en bijstuurt. Je legt de link tussen het beleid en de uitvoering en je zorgt voor een samenhangend lokaal beleid tussen de verschillende interne en externe partners.

Als diensthoofd ben je lid van het managementteam.

Kandidaten moeten :

  1. een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie
  2. de burgerlijke en politieke rechten genieten
  3. medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie
  4. voldoen aan de vereiste over de taalkennis (kennis van het Nederlands op minstens niveau C1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen vereist voor de vaardigheden lezen en luisteren en de kennis op minstens niveau B2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen voor de vaardigheden spreken en schrijven)
  5. in het bezit zijn van een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs
  6. voor diensthoofd Algemene Zaken : twee jaar relevante en aantoonbare ervaring hebben in een openbare sector of in een soortgelijke functie
    voor diensthoofd Welzijn : twee jaar relevante en aantoonbare ervaring hebben in de sociale/welzijnssector of bij een openbare sector of in een soortgelijke functie (welzijn)
  7. slagen voor de selectieprocedure (schriftelijke & mondelinge proef en assessment center)

Indiensttreding : juni/juli 2020

Kandidaturen : uiterlijk op 15 februari 2020 indienen bij het college van burgemeester en schepenen of het Vast Bureau, Speelpleinstraat 8 te 3360 Bierbeek vergezeld van een uitgebreid cv, een kopie van het vereiste diploma en een recent uittreksel uit het strafregister (max. 3 maanden oud).

Inlichtingen : personeelsdienst – 016 46 87 71 – personeel@bierbeek.be 

Hieronder vind je de functiebeschrijving en de selectieprocedure.