Disclaimer

De gemeente Bierbeek wil met het openstellen van deze website de communicatie tussen het gemeentebestuur en de burger bevorderen. De website is slechts één van de media waarlangs het gemeentebestuur de burger wenst te informeren en te berichten over haar initiatieven. Naast informatie over haar eigen diensten bevat de website ook informatie over aan de gemeente aanverwante besturen en raden. De website bevat ook links naar websites van organisaties en personen binnen en buiten de gemeente.

De gemeente Bierbeek biedt deze website en de informatie erop aan op voorwaarde dat men, zonder enig voorbehoud, instemt met de gebruiksvoorwaarden op deze pagina. Onder "informatie" verstaat het gemeentebestuur alle teksten, alle fotografisch materiaal, afbeeldingen en andere grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die de constructie, de vorm en de inhoud van deze website uitmaken.

1. Aansprakelijkheid

De gemeente Bierbeek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gegevens op de website. Een bezoeker van de website stemt in met deze aansprakelijkheidsbeperking. In het bijzonder:

  • Alhoewel er alles aan gedaan wordt om al hetgeen op de website te vinden is correct en up to date te houden, zijn deze gegevens niet noodzakelijk volledig, nauwkeurig of bijgewerkt. De bezoeker van de website kan door een eenvoudige melding van onjuistheden aan de informatiedienst - info@bierbeek.be echter wel bijdragen tot de correctheid van de informatie.
  • De gegevens zijn niet noodzakelijk de juiste en volledige weergave van officieel goedgekeurde teksten. Indien u ter ondersteuning van een juridische vraagstelling over de juridisch correcte teksten wenst te beschikken, kan u deze schriftelijk aanvragen bij het College van Burgemeester en Schepenen, Speelpleinstraat 8 te 3360 Bierbeek – schepenen@bierbeek.be .
  • De gegevens op de website omvatten uitsluitend informatie van algemene aard. Zij kunnen nooit van toepassing worden gebracht op specifieke omstandigheden waarin een persoon of entiteit zich bevindt. De informatie is geen professioneel of rechtsgeldig advies. Alleen daartoe bevoegde deskundigen kunnen dergelijk advies verstrekken.
  • Incorrecte of onvolledige informatie op de website kan nooit aanleiding geven tot enige financiële schadevergoeding.
  • De gemeente Bierbeek kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor soft- of hardwarefouten die zich voordoen in computers of systemen die gebruikt worden om de website te bezoeken. Dit geldt in het bijzonder voor zgn. computervirussen die onverhoopt via de website zouden verspreid worden. De fouten waarvan hier sprake kunnen nooit tot een financiële schadevergoeding leiden.
  • Onderbrekingen in de beschikbaarheid van bepaalde gegevens kunnen zich voordoen door technische of andere problemen. De gemeente Bierbeek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor problemen die het gevolg zijn van onderbrekingen in de beschikbaarheid van de website noch van de websites waarnaar een link verwijst.

2. Verantwoordelijkheid betreffende de inhoud van andere websites

De website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze worden de bezoeker enkel ter informatie aangeboden.

  • De gemeente Bierbeek controleert noch de inhoud noch de goede werking van deze verwijzingen en neemt afstand van de inhoud mocht deze incorrect zijn of de goede zeden schaden.
  • De gemeente Bierbeek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste informatie op de websites waarnaar haar website verwijst.
  • De gemeente Bierbeek wijst alle aansprakelijkheid af voor schade aan hardware of software van computers of andere systemen die gebruikt worden om deze websites of informatiebronnen te bezoeken of te raadplegen.
  • Indien van op een eigen website hyperlinks naar http://www.bierbeek.be worden geplaatst, vragen wij op voorhand contact op te nemen met info@bierbeek.be.

3. Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden

Deze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt bekomen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren.
Gebruik en reproductie van fotomateriaal - in bijzonder het gebruik van gemeentelogo - is uitdrukkelijk verboden. Elkeen kan echter een vraag richten aan de informatiedienst van de gemeente voor het gebruik van dit soort materiaal. De website zelf, de inhoud, de bronnen en het multimediamateriaal blijven te allen tijde in volle intellectuele eigendom van de gemeente en de beheerders van de webpagina's.
De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan het gemeentebestuur van Bierbeek of aan de organisaties die het gemeentebestuur hiervoor binnen het kader van deze website toestemming hebben gegeven.

4. Bescherming van de persoonsgegevens

De gegevens die het gemeentebestuur langs deze website van ontvangt, worden opgenomen in de bestanden van het gemeentebestuur van Bierbeek. Zij dienen uitsluitend om de door de inwoners gevraagde informatie te verstrekken en om de dienstverlening te verbeteren. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 over de verwerking van persoonsgegevens heeft elke inwoner het recht om zijn persoonlijke gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Daartoe schrijft men naar het College van Burgemeester en Schepenen, Speelpleinstraat 8 te 3360 Bierbeek of info@bierbeek.be.

delen print naar pdf afdrukken